$left
$middle

5809

Dp 5809, Vintrie 24:4 m.fl.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram bifogat förslag till
detaljplan för del av fastigheten Vintrie 24:4 m. fl. i Vintrie . Under samrådstiden 9 maj – 9 juni 2023 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av planförslaget

Planförslaget består av plankarta och planbeskrivning. Dessutom finns i ärendet: fastighetsförteckning.

Planförslaget innebär:

  • Stora ytor planläggs som allmän plats för Natur.
  • Dammar och diken anläggs för att avleda, fördröja och rena regnvatten (dagvatten). Diken och dammar kommer även att kunna ta emot stora mängder vatten vid skyfall.
  • Natur- och kulturmiljövärden i form av trädridåer längs äldre vägar och ägogränser bevaras. En del av skötseln av området kan ske med hjälp av betesdjur.
  • Rekreativa värden utvecklas genom att gångvägar och naturlika planteringar anläggs.
  • En kontorsbyggnad kan uppföras invid korsningen Hyllie boulevard – Pildammsvägen.

Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kapitlet 3 § miljöbalken eftersom detaljplanen inte möjliggör någon verksamhet med någon betydande omgivningspåverkan. Den föreslagna användningen påverkas inte heller av omfattande risker eller störningar från omgivningen.

Planprocessen

De synpunkter som lämnas in under samrådstiden kommer att sammanställas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Efter eventuella revideringar kommer planförslaget att hållas tillgängligt för granskning och då utgör samrådsredogörelsen en av handlingarna. Under granskningstiden finns ytterligare möjligheter att lämna synpunkter.

Lämna synpunkter under samrådet

Under samrådstiden 9 maj – 9 juni 2023 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress
    Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

Under samrådstiden finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

För att kunna överklaga en antagen detaljplan, måste du ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen.

Samrådshandlingar

sv