$left
$middle

5856

ÄDp 5856, Turbinen 4 m.fl.

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2023-03-30 att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet för fastigheten Turbinen 4 m.fl. (Malmö avloppstunnel) i Inre Hamnen.

Planuppdrag

sv