$left
$middle

5534

Dp 5534, del av område öster om Lindängsvägen

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram bifogat förslag till
detaljplan för del av område öster om Lindängsvägen i Fosie. Under samrådstiden 26 mars - 23 april 2019 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av planförslaget

Planförslaget grundas på ett planprogram Pp 6032 som godkändes 2010.


Planförslaget föreslår:
• En skola för 550 elever med tillhörande gymnastikhall och skolgård. Skolan föreslås placeras längs med Agnesfridsvägen och Lindängsvägen för att skapa en tystare sida in mot skolgården och för att bebyggelsen ska bidra till att tydligare definiera gaturummen.
• Bostäder i radhus och flerbostadshus. De högre flerbostadshusen föreslås placeras ut mot Agnesfridsvägen och Lindängsvägen. In mot kyrkan och dess omgivande natur- och kulturmiljö föreslås mer småskaliga radhus.
• Att Agnesfridsvägen byggs om till en mer stadsmässig gata och kompletteras med säkra gång- och cykelvägar till skolan

Bedömningen har gjorts att det framförallt är trädraden med lindar i planområdets västra del som är bevaransvärda. Dessa får inte fällas. Värdefull kulturmiljö finns nära men inte inom planområdet. Mötet mellan kyrkan med dess omgivande natur- och kulturmiljö har gjorts så mjukt som möjligt genom att föreslå mer småskaliga radhus där. Landskapsbilden kommer att påverkas positivt då området upplevs som något av en baksida idag. Vyn mot kyrkan från Agnesfridsvägen bevaras delvis.

Det finns inga riskkällor i eller omkring planområdet. Marken har generellt sett låga föroreningshalter som inte överstiger riktvärdet för känslig markanvändning.
Risk för översvämning i händelse av skyfall finns. Risken kommer att hanteras under planprocessen.
Trafiken som tillkommande bostäder och skolan förväntas generera är marginell. Detaljplanen bedöms inte medföra någon risk för att miljökvalitetsnormer för vatten- eller luftkvalité överskrids.
Sammantaget bedöms detaljplanens genomförande inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap 3§ miljöbalken. Därför har ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättats.

Lämna synpunkter under samrådet

Under samrådstiden 26 mars - 23 april 2019 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress
    Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet

Under samrådstiden finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

Samrådshandlingar

sv