$left
$middle

5800

Dp 5800, Hamnen 22:164 m.fl. i Mellersta hamnen

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till
detaljplan för fastigheten Hamnen 22:164 i Inre Hamnen. Under samrådstiden 29 november 2023 - 29 januari 2024 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av planförslaget

Planförslaget består av plankarta och planbeskrivning. Dessutom finns i ärendet: fastighetsförteckning.

Planförslaget innebär:

 • En ny dragning av Hans Michelsensgatan från Universitetsbron i väster till Västkustvägen i öster, samt utveckling av Skeppsbrokajen.
 • Gatan är en nyckelfaktor i transformationen av Nyhamnen från hamnområde till bostadsområde.
 • Gatan ska utformas som en grön stadshuvudgata och utgöra ett kollektivtrafikstråk.
 • Skeppsbron planeras som ett rekreativt stråk med trädplanteringar och paviljonger samt trafik på gåendes villkor. Uteserveringar i anslutning till den befintliga bebyggelsen ges större utrymme än idag.

Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kapitlet 3 § miljöbalken eftersom marken är ianspråktagen, planförslaget är i linje med gällande översiktsplan och inte föreslår någon markanvändning eller omfattning av markanvändning som skulle kunna utgöra betydande miljöpåverkan.

Lämna synpunkter under samrådet

Under samrådstiden 29 november 2023 - 29 januari 2024 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

 • Synpunkter ska lämnas skriftligt till stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress
  Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
 • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

Under samrådstiden finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

För att kunna överklaga en antagen detaljplan, måste du ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen.

Följande handlingar finns tillgängliga i det här ärendet

 • Dp 5800 Följebrev till samrådshandlingar
 • Dp 5800 Planbeskrivning samråd
 • Dp 5800 Plankarta samråd
 • SBN 2022-02-17 §58a särskilt yttrande SD
 • SBN 2023-11-16 §297a reservation SD
 • SBN 2023-11-16 §297b särskilt yttrande M, C
 • SBN 2023-11-16 §297c särskilt yttrande V

Begär ut handlingar

Fyll i formuläret för att få önskade handlingar skickad till dig via e-post.

sv