$left
$middle

5697

Dp 5697, del av fastigheten Hamnen 21:149

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram bifogat förslag till
detaljplan för del av fastigheten Hamnen 21:149. Under samrådstiden 27 december 2022 - 3 februari 2023 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av planförslaget

Planförslaget består av plankarta och planbeskrivning. Dessutom finns i ärendet: fastighetsförteckning.

Planförslaget grundas på ett planprogram Pp 6030 som godkändes av stadsbyggnadsnämnden i april 2011.

Planförslaget möjliggör:

  • Varvsstadens nya stadsdelstorg
  • Bevarande av kranbana från varvstiden som en del av torgmiljön
  • Bevarande av Vagnsverkstadens tegelfasader som med till- och påbyggnad i huvudsak ska rymma högskole- och universitetsfunktioner
  • Nytt bebyggelsekvarter för kontor och/eller bostäder i sydvästra delen av planområdet
  • Lokaler för centrumfunktioner i båda kvarterens bottenvåningar mot de allmänna platserna och gatorna

Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljöbalken eftersom föreslagen markanvändning inte väntas ge någon betydande negativ påverkan på omgivningen. Marken kommer att saneras vilket innebär en positiv påverkan för mark och vatten.

Lämna synpunkter under samrådet

Under samrådstiden 27 december 2022 - 3 februari 2023 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress
    Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

Under samrådstiden finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

För att kunna överklaga en antagen detaljplan, måste du ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen.

Samrådshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Dp 5697 Följebrev till samrådshandlingar.pdf Pdf, 449.4 kB. 449.4 kB 2022-12-27 08.49
Dp 5697 Planbeskrivning samråd.pdf Pdf, 9.3 MB. 9.3 MB 2022-12-27 08.49
Dp 5697 Plankarta samråd.pdf Pdf, 505.7 kB. 505.7 kB 2022-12-27 08.49
Dp 5640 Särskilt yttrande från Sverigedemokraterna 2018-12-19 § 472.pdf Pdf, 83.8 kB. 83.8 kB 2022-12-27 08.49
SBN 200423 §129a särskilt yttrande SD.pdf Pdf, 442.5 kB. 442.5 kB 2022-12-27 08.49
sv