$left
$middle

5666

Dp 5666, fastigheten Hyllie 20:1 och del av fastigheten Hyllie 165:61

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram bifogat förslag till
detaljplan för fastigheten Hyllie 20:1 och del av Hyllie 165:61 i Hyllievång i Malmö (Dp 5666). Under samrådstiden 11 april till 11 maj 2023 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av planförslaget

Planförslaget består av plankarta och planbeskrivning. Dessutom finns i ärendet: fastighetsförteckning.

Planförslaget grundar sig på en fördjupad översiktsplan för södra Hyllie som godkändes 2019.

Planförslagets syfte är att bebygga området med blandad, stadsmässig bebyggelsen bestående av bostäder, centrumverksamheter och parkeringshus.

Syftet är också att möjliggöra ombyggnation av Pildammsvägen till en stadsmässig gata och att aktivera gaturummen längs med Pildammsvägen och Almviksvägen.

Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3 § miljöbalken eftersom marken inom planområdet är ianspråktagen sedan tidigare och är hårdgjord. En trädrad ut mot Almviksvägen utgörs av biotopskydd. I övrigt saknar den största delen av planområden betydelse för biologisk mångfald-

Planprocessen

De synpunkter som lämnas in under samrådstiden kommer att sammanställas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Efter eventuella revideringar kommer planförslaget att hållas tillgängligt för granskning och då utgör samrådsredogörelsen en av handlingarna. Under granskningstiden finns ytterligare möjligheter att lämna synpunkter.

Lämna synpunkter under samrådet

Under samrådstiden 11 april till 11 maj 2023 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress
    Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

Under samrådstiden finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

För att kunna överklaga en antagen detaljplan, måste du ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen.

Följande handlingar finns tillgängliga i det här ärendet

  • Dp 5666 Följebrev till samrådshandlingar
  • Dp 5666 Planbeskrivning samråd
  • Dp 5666 Plankarta samråd

Begär ut handlingar

Fyll i formuläret för att få önskade handlingar skickad till dig via e-post.

sv