$left
$middle

5767

Dp 5767, Kranen 5 m.fl. i Västra Hamnen

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram bifogat förslag till
detaljplan för Kranen 5 m.fl. i Västra Hamnen. Under samrådstiden 11 maj – 12 juni 2022 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Öppet hus


"Öppet hus” med drop-in kommer att hållas tisdagen den 31 maj 2022 mellan klockan 17.00 och 19.00. Adress: Dockplatsen 12, Malmö (ingång från gårdssidan).
Möjlighet kommer att finnas att ställa frågor kring och diskutera planförslaget med fas-tighetsägaren och tjänstepersoner från Malmö stad.
Alla intresserade hälsas välkomna!

Sammanfattning av planförslaget


Planförslaget består av plankarta och planbeskrivning. Dessutom finns i ärendet: fastighetsförteckning.
Planförslaget innebär

  • ny, blandad bebyggelse för bostäder, kontor, skol- samt centrumfunktioner, fördelad på fem nya kvarter. Bebyggelsen är huvudsakligen fyra till sex våningar hög, med möjlighet till indragna takvåningar. I nordöst tillåts en uppstickande byggnad i upp till 15 våningar.
  • en äldre byggnad i områdets västra del bevaras och är i huvudsak tänkt att användas som förskola.
  • en ny park mitt i området.
  • nya offentliga kajytor längs havet.
  • nya gator och gång- och cykelvägar inom området.
  • parkering i underjordiska parkeringsgarage.


Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljöbalken eftersom marken är ianspråktagen sedan tidigare och inte omfattar några särskilda naturvärden. De kulturmiljövärden som finns på platsen tas till vara genom krav på bevarande av befintlig byggnad. Risker och störningar i form av främst buller och översvämningar som påverkar området omhändertas i planförslaget genom bebyggelsens struktur och utformning, samt genom höjdsättning och utformning av allmän plats. Planförslaget innebär i sig ingen förändring som innebär någon påtaglig skada på miljö och hälsa inom eller utanför området.

Planprocessen
Vänsterpartiet har reserverat sig mot och Sverigedemokraterna har lämnat särskilt yttrande över stadsbyggnadsnämndens beslut om planuppdrag. Moderaterna och Centerpartiet, Vänsterpartiet samt Miljöpartiet har reserverat sig mot stadsbyggnadsnämndens beslut om samråd. Sverigedemokraterna har lämnat särskilt yttrande över stadsbyggnadsnämndens beslut om samråd. Reservationer och särskilt yttrandet bifogas.
De synpunkter som lämnas in under samrådstiden kommer att sammanställas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Efter eventuella revideringar kommer planförslaget att hållas tillgängligt för granskning och då utgör samrådsredogörelsen en av handlingarna. Under granskningstiden finns ytterligare möjligheter att lämna synpunkter.

Lämna synpunkter under samrådet

Under samrådstiden 11 maj – 12 juni 2022 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

Under samrådstiden finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

För att kunna överklaga en antagen detaljplan, måste du ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen.

Samrådshandlingar

sv