$left
$middle

5823

ÄDp 5823, Skölden 26

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram bifogat förslag till
detaljplan för fastigheten Skölden 26. Under samrådstiden 5 september - 3 oktober 2022 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av planförslaget

Planförslaget består av planbeskrivning. Dessutom finns i ärendet: fastighetsförteckning.

Planförslaget innebär:

  • Fastighetsindelningsbestämmelse för Skölden 26 upphävs

Planförslaget möjliggör förändringar av fastighetsindelningen för Skölden 26. Övriga delar i gällande detaljplan fortsätter att gälla oförändrade. Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljöbalken eftersom förslaget bedöms utgöra en liten förändring av området och medför inga risker för miljö och hälsa.

Lämna synpunkter under samrådet

Under samrådstiden 5 september - 3 oktober 2022 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress
    Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

Under samrådstiden finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

För att kunna överklaga en antagen detaljplan, måste du ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen.

Samrådshandlingar

sv