$left
$middle

5785

Dp 5785, Bunkeflostrand 1:31 m.fl. (Strandgårdsvägen) i Bunkeflostrand

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram bifogat förslag till
detaljplan för fastigheten Bunkeflostrand 1:31 m.fl. (Strandgårdsvägen) i Bunkeflostrand. Under samrådstiden 1 mars – 29 mars 2023 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av planförslaget

Planförslaget består av plankarta och planbeskrivning. Dessutom finns i ärendet: fastighetsförteckning, naturvärdesinventering och markmiljöundersökning.

Planförslaget innebär:

 • Stadsbyggnadsidén är att förtäta i befintligt villaområde med småskalig bostadsbebyggelse.
 • Planförslaget möjliggör cirka 60 bostäder.
 • Planförslaget möjliggör att området knyts ihop med intilliggande kvarter, eftersom den befintliga grusvägen Strandgårdsvägen blir allmän gata och ansluter vidare till Lindmätaregatan och Skogsmätaregatan i norr.
 • Den nya bebyggelsens utformning regleras genom höjd (2-3 våningar), husdjup och placering.
 • Dagvatten hanteras genom befintliga, öppna infiltrationsytor på allmän plats, samt genom lågpunkter på kvartersmark.

Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljöbalken eftersom planområdet till viss del är ianspråktaget och bebyggt med bostäder, samt att det enligt naturvärdesinventeringen inte har konstaterats några objekt med påtagligt, högt eller högsta naturvärde inom planområdet.

Planprocessen

Miljöpartiet har reserverat sig mot stadsbyggnadsnämndens beslut om planuppdrag och Moderaterna och Centerpartiet har lämnat in ett särskilt yttrande vid stadsbyggnadsnämndens beslut om samråd. Reservation och särskilt yttrande bifogas.

De synpunkter som lämnas in under samrådstiden kommer att sammanställas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Efter eventuella revideringar kommer planförslaget att hållas tillgängligt för granskning och då utgör samrådsredogörelsen en av handlingarna. Under granskningstiden finns ytterligare möjligheter att lämna synpunkter.

Lämna synpunkter under samrådet

Under samrådstiden 1 mars – 29 mars 2023 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

 • Synpunkter ska lämnas skriftligt till stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress
  Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
 • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

Under samrådstiden finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

För att kunna överklaga en antagen detaljplan, måste du ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen.

Följande handlingar finns tillgängliga i det här ärendet

 • Dp 5785 Följebrev till samrådshandlingar
 • Dp 5785 Planbeskrivning samåd
 • Dp 5785 Plankarta samråd
 • SBN 2021-10-20 §410a reservation (MP)(SBN-2021-741-10)
 • SBN 2023-02-16 §48a särskilt yttrande (M), (C)(SBN-2021-741-26)

Begär ut handlingar

Fyll i formuläret för att få önskade handlingar skickad till dig via e-post.

sv