$left
$middle

5748

Dp 5748, Holmastycket 1 m.fl. i Elinelund

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram bifogat förslag till
detaljplan för Holmastycket 1 m.fl. i Elinelund. Under samrådstiden 9 maj – 9 juni 2023 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av planförslaget

Planförslaget består av plankarta och planbeskrivning. Dessutom finns i ärendet: fastighetsförteckning.

Planförslaget innebär

  • Byggrätt för cirka 150 bostäder och en centrumlokal, intill Annetorpsvägen.
  • Befintlig bebyggelse med äldreboende, kontor, folkhögskola, förskola och grundskola, tillåts i 1-3 våningar.
  • Nya byggrätter för skola i sydost.
  • Ny flexibel byggrätt, som är tänkt för äldrebostäder, i sydväst.
  • Nuvarande gatustruktur inom och runt planområdet bibehålls.

Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3 § miljöbalken eftersom marken som förtätas redan är ianspråktagen och bebyggd.

Planprocessen

Moderaterna och Sverigedemokraterna har reserverat sig och Vänsterpartiet har lämnat särskilt yttrande över stadsbyggnadsnämndens beslut om planuppdrag. Sverigedemokraterna har reserverat sig mot stadsbyggnadsnämndens beslut om att remittera samrådshandlingarna. Reservationerna och särskilt yttrande bifogas.

De synpunkter som lämnas in under samrådstiden kommer att sammanställas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Efter eventuella revideringar kommer planförslaget att hållas tillgängligt för granskning och då utgör samrådsredogörelsen en av handlingarna. Under granskningstiden finns ytterligare möjligheter att lämna synpunkter.

Lämna synpunkter under samrådet

Under samrådstiden 9 maj – 9 juni 2023 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress
    Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

Under samrådstiden finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

För att kunna överklaga en antagen detaljplan, måste du ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen.

Samrådshandlingar

sv