$left
$middle

5871

Dp 5871, Ruffen 1

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2023-08-24 att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet för fastigheten Ruffen 1.

Planuppdrag

sv