$left
$middle

5503

Dp 5503, del av fastigheten BUNKEFLO 1:5

Detaljplan del av fastigheten BUNKEFLO 1:5 i Bunkeflo.

Senast 2017-01-06 måste eventuella synpunkter ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret därefter avslutas samrådet och detaljplanen går över till nästa steg i detaljplaneprocessen.

Stadsbyggnadskontoret har på uppdrag av stadsbyggnadsnämnden upprättat detta förslag till detaljplan. Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att tillgodose behovet av yta för verksamheter på fastigheten.

Planförslagets omfattning och innehåll framgår av bifogade handlingar.

Enligt plan- och bygglagen (PBL 5 kap 11§) ska samråd ske när detaljplaner tas fram. Genom detta samråd ges statliga myndigheter, kommunala förvaltningar, sakägare och andra som berörs möjlighet att lämna synpunkter.

Synpunkter på förslaget skickas till stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö. Synpunkter ska lämnas skriftligt och med namn och adress.

Senast 2017-01-06 måste eventuella synpunkter ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret därefter avslutas samrådet och detaljplanen går över till nästa steg i detaljplaneprocessen.

De synpunkter som lämnas in kommer att sammanställas och kommenteras i en samrådsredogörelse.

Efter eventuella revideringar kommer detaljplanen att hållas tillgänglig för granskning och då utgör samrådsredogörelsen en av handlingarna. Under granskningstiden finns ytterligare möjligheter att lämna synpunkter på detaljplanen.

För frågor angående planen kontakta:
Mikael Ström Remin, Planhandläggare
telefon 040 34 17 59 eller stadsbyggnadskontoret@malmo.se

Följande handlingar finns tillgängliga i det här ärendet

  • Dp 5503 Planbeskrivning samråd
  • Dp 5503 Plankarta samråd
  • Dp 5503 Samrådsbrev

Begär ut handlingar

Fyll i formuläret för att få önskade handlingar skickad till dig via e-post.

sv