$left
$middle

5810

Dp 5810, Oxie 1:5

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2022-12-15 att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet för del av fastigheten Oxie 1:5.

Planuppdrag

sv