$left
$middle

Livräddningsutrustning

Malmö är en kuststad med stora badbara sträckor och 30 badbryggor. Detta ställer höga krav på vattensäkerhet. Under stadens badsäsong, 15 maj till 15 september, bemannas badplatserna av badvärdar och havslivräddare. Det finns livräddningsutrustning i form av livbojstationer, fasta lejdare, räddningsstegar och hakar.

Livbojar och livräddningsutrustning i Malmö

I dagsläget finns cirka 250 stycken Malmö stad-ägda livbojar utplacerade och ytterligare 100-150 med andra ägare. Förutom på badplatserna finns också andra vattendrag i närhet till tät bebyggelse där livräddningsutrustning är av högsta vikt.

Krav

Krav och rutin avser inköp och placering av ny utrustning och omfattar ej befintlig utrustning som byts ut när teknisk livslängd är uppnådd.

Utplaceringen av livräddningsutrustning

Varje utplacering av föremål avsedda för livräddning ska föregås av en platsspecifik bedömning av risker och behov.

Krav på flytegenskaper

Samtlig utrustning ska kunna flyta i så stor utsträckning som möjligt för att inte riskera att försvinna i en livräddningssituation.

Avstånd mellan vattenlivräddningsutrustning

I centrala delar av Malmö och i hamnområdet ska man i största möjliga utsträckning placera utrustning för vattenlivräddning med högst 200 meters mellanrum. På badplatser gäller att utrustningar placeras med högst 100 meters mellanrum.

Invetering och kvalitetskrav

Utrustning ska inventeras veckovis och kunna ersättas på kort notis. Utrustningen ska vara av god kvalitet och uppfylla stadens hållbarhetskrav. Reflexer och annan utrustning ska uppfylla marknadsmässiga krav på god kvalitet och livslängd.

Materialet ska ej vara sponsrat och om möjligt följa Malmö stads grafiska profil. Tydlig kontaktinformation ska finnas tillgänglig där detta behövs. Flytkransar ska ha en färg så de är lätta att uppmärksamma.

Vad säger lagen?

Det är viktigt att Svensk lag kopplat till livräddningsutrustning följs.

Plan- och bygglagen (PBL)

Plan- och bygglagen, PBL (SFS 2010:900), innehåller bestämmelser om planläggning av mark och vatten, samt om byggande och underhåll för byggnadsverk, byggprodukter, tomter, allmänna platser och andra anläggningar än byggnader som t.ex. småbåtshamnar och badplatser. I bestämmelserna finns också krav på bland annat säkerhet och på tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga (8 kap).

Bolags byggregler (BBR)

Boverkets byggregler, BBR (BFS 2011:6), som gäller vid nybyggnad, tillbyggnad och ändring, innehåller bland annat föreskrifter om skydd mot drunkning på tomter, avsnitt 8:95, och som enligt PBL även i skälig utsträckning ska tillämpas på allmänna platser och på områden för andra anläggningar än byggnader, som t.ex. badanläggningar.

Statens Räddningsverks (SRV) allmänna råd

2007 publicerade dåvarande Statens Räddningsverk (SRV) allmänna råd och kommenterar om utrustning för vattenlivräddning vid vattennära anläggningar (SRVFS 2007:5). Dessa föreskrifter gäller än i dag och är vad den nuvarande Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) hänvisar till i dessa frågor. Även Svenska Livräddningssällskapet bygger sin information och sina råd om livräddningsutrustning på samma föreskrifter. SRVFS 2007:5 är också vad Malmö Kommun baserar arbetet med vattensäkerhet och livräddningsutrustning på.

Projektledarens ansvar

Projektledaren ansvarar för att kontrollera behov, antal och placering med avdelningen för offentlig miljö på fastighets- och gatukontoret.

Kontaktinformation

sv