$left
$middle

Park- och gatumiljö

Möbler och utrustning i den offentliga miljön fyller en viktig funktion och har tydliga riktlinjer kring modeller och utseende.

Krav​

Bänkmodell vid områden med mycket vandalisering samt hundrastgårdar

I områden där det förekommer mycket vandalisering samt på hundrastgårdar ska Lappset -Scandinavia, Malmömodellen användas med träplankorna utbytta mot återvunnet plastmaterial med infräst armering.

Avstånd mellan bänkar

Bänkar ska finnas med jämna avstånd för att bland annat underlätta för äldre och funktionshindrade.

Generellt gäller följande avstånd mellan bänkar:

  • 25 meter på gågator, i innerstadsområden och lokala centrum där det rör sig mycket folk.
  • 50 – 100 meter inom bostädernas närområden, i viktiga gatustråk samt huvudstråk i stadsparker och stadsdelsparker.
  • 250 meter i friluftsområden.

Bänkar vid busshållplatser

Vid busshållplatser som saknar väderskydd med bänk, ska en bänk med ryggstöd och armstöd placeras.

Bänkanpassning för rullstol, rullator och synskadade

Intill bänken ska det finnas en fri yta med plats för rullstol eller rollator. Bänken bör också vara indragen från gångbanan för att inte utgöra ett hinder för synskadade personer, alternativt placeras i en möbleringszon.

Bänkar vid klippt gräsyta och buskage

Om bänk placeras i en klippt gräsyta ska ytan runt om alltid vara hårdgjord med betongplattor, grus eller liknande.

Vid placering av bänkar intill buskage ska det finnas ett avstånd på minst 0,8 m för att möjliggöra skötsel.

Papperskorgar

Papperskorgar ska alltid finnas och i första hand placeras vid bänkar. Papperskorgarna ska stå så nära att det går att se från den ena papperskorgen till den andra. De ska vara lättåtkomliga för tömning.

Hundlatriner

Hundlatriner ska finnas på grönområden. Generellt ska det vara max 400 meter mellan hundlatrintunnorna. Projektledaren kontrollerar behov, antal och placering med drift- och underhållsavdelningen på fastighets- och gatukontoret.

Pollar ska undvikas

Gatumiljön ska utformas så att pollare undviks. Om utformningen kräver pollare ska de vara öppningsbara där skötselfordon måste passera. Den öppningsbara funktionen ska gälla även vintertid.

Möbleringszoner på gågator och gårdsgator

På gågator och gårdsgator ska utrustning, såsom bänkar, papperskorgar och belysningsstolpar, samlas i en möbleringszon.

Kontaktinformation

sv