Engagemang i civilsamhället i Malmö

Rapporten "Engangemang i civilsamhället i Malmö: betydelsen av kontakter mellan grupper för tillit" fokuserar på civilsamhällets organisationer i Malmö och deras betydelse för tilliten i ett lokalsamhälle och på vilket sätt tillit kan vara en del i att skapa tillväxt.

Rapporten visar att tillit till andra i lokalsamhället och till grupper med annan bakgrund kan skapa goda förutsättningar för tillväxt i en kommun som Malmö som har en hög grad av mångfald i befolkningen. Analyserna i rapporten visar även på att andelen som är engagerade i civilsamhället varierar utifrån kön, ålder och utländsk bakgrund.

Resultaten pekar på att engagemanget i civilsamhället i Malmö i viss mån minskat 2020 jämfört med 2017. I stor utsträckning beror detta på att kvinnor och framför allt kvinnor med utländsk bakgrund i större utsträckning inte längre är medlemmar.

Det huvudsakliga datamaterialet baseras på Tillitsbarometern, en enkätundersökning som genomfördes 2017 och 2020 och har ett större urval av svarande i Malmö. Tillitsbarometern är en stor enkätstudie som genomförts av Statistiska Centralbyrån på uppdrag av Marie Cederschiöld högskola och finansierad av Länsförsäkringars forskningsfond och kommuner. Rapporten presenterar också tidigare forskning om engagemang i civilsamhället.

Rapportförfattare är Susanne Wallman-Lundåsen vid Linköpings universitet.

Till rapporten har en referensgrupp funnits knuten, bestående av representanter från:

Tillväxtkommissionen:
Vlora Makolli
Tomas Bergström

Malmö stad:

Elena Wolay, kulturförvaltningen
Malin Eggertz-Forsmark, fritidsförvaltningen
Johan Magnusson, arbets- och socialförvaltningen
Matilda Padoan, funktionsstödsförvaltningen
Tom Roodro, stadskontoret
Birgitta Månsson, stadskontoret
Henrik Nilsson, stadskontoret
Jenny Casella Kiiskinen, stadskontoret

sv