Lärande genom temporär organisering - projekt, piloter och experiment i Malmö stad

Kunskapsunderlagsrapporten ”Lärande genom temporär organisering – projekt, piloter och experiment i Malmö Stad” analyserar förutsättningarna för att främja organisatoriskt lärande genom temporära organisationer, såsom piloter, testmiljöer, och projekt, inom Malmö stad.

Rapporten lyfter fram olika typer av lärande i temporära organisationer.

Förslag på hur kommunen kan arbeta med organisatoriskt kapacitetsbyggande genom att lyfta fyra uppmaningar presenteras i rapporten:

  1. Vikten av att ha god kunskap om det lokala organisatoriska och institutionella sammanhang som det temporära projektet ska implementeras i.
  2. Arbeta strategiskt med kunskapssökande och utveckla utvärderingsarbetet för att tydligare passa organisationen.
  3. Dra nytta av medarbetarnas kunskap.
  4. Reflektera kring de institutionella förutsättningarna för att arbeta med temporära organisationer.

Författare: lektor Mats Fred och senior lektor Dalia Mukhtar-Landgren, Lunds universitet

Till rapporten har en referensgrupp varit knuten, bestående av representanter från:

Tillväxtkommissionen:
Vlora Makolli

Malmö stad:
Anna Asp, serviceförvaltningen
Maria Hultin, fastighets- och gatukontoret
Lotten J Johansson, miljöförvaltningen
Petra West Stenkvist, arbetsmarknad- och socialförvaltningen
Linda Johansson, kulturförvaltningen
Marcus Eriksson, arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Ida Lovén, ekonomiavdelningen, stadskontoret
Birgitta Månsson, hållbarhetsavdelningen, stadskontoret
Elvira Andersson, ekonomiavdelningen, stadskontoret
Jörgen Dehlin, ekonomiavdelningen, stadskontoret
Ulrika Lagergren, omvärld och näringsliv, stadskontoret


sv