Integration i städer med en omfattande diversitet i befolkningen

Denna underlagsrapport tar avstamp i nyare forskning om denna mångfald i städer, och hur politiker, tjänstepersoner och praktiker kan agera för att stärka integrationen. I rapporten presenteras begreppet ”superdiversitet” för att beskriva städer med en befolkning utan en tydlig etnisk majoritet. Till den typ av städer hör exempelvis London, Amsterdam och Malmö med många olika nationaliteter representerade i befolkningen. 

Det handlar om hur man kan tänka kring integration och verka för att stärka denna i samhällen som präglas av omfattande mångfald och komplexa mönster av ojämlikhet. Underlagsrapporten består av en systematisk kunskapsöversikt av forskningslitteratur och diskuterar sedan resultaten av denna i relation till förutsättningarna i Malmö.

Författare: docent Erica Righard, Malmö universitet

Till kunskapsunderlagsrapporten har en referensgruppen funnits knuten.
Referensgruppen består av följande medlemmar:

Tillväxtkommissionen:

Tomas Bergström
Per Tryding
Håkan Pihl

Malmö stad:

Rebecca Bichis, arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Jonas Magnusson, arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Lisbeth Gyllander Torkildsen, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
Jeanette Silow, miljöförvaltningen
Tyke Tykesson, stadsbyggnadskontoret
Bodil Olsson, omvärld och näringsliv, stadskontoret

sv