Integration i städer med en omfattande diversitet i befolkningen

Studien ska ta fram kunskapsunderlag som kan användas för att stärka och utveckla integrationsinsatser på lokal nivå i Malmö.

Denna underlagsrapport tar avstamp i nyare forskning om denna mångfald i städer, och hur politiker, tjänstemän och praktiker kan agera för att stärka integrationen. Det handlar om hur man kan tänka kring integration och verka för att stärka denna i samhällen som präglas av omfattande mångfald och komplexa mönster av ojämlikhet.Underlagsrapporten kommer alltså att bestå av en systematisk kunskapsöversikt av forskningslitteratur och sedan diskutera resultaten av denna i relation till förutsättningarna i Malmö.

Författare: docent Erica Righard, Malmö universitet

Till kunskapsunderlagsrapporten har en referensgruppen funnits knuten.
Referensgruppen består av följande medlemmar:

Tillväxtkommissionen:

Tomas Bergström
Per Tryding
Håkan Pihl

Malmö stad:

Rebecca Bichis, arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Jonas Magnusson, arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Lisbeth Gyllander Torkildsen, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
Jeanette Silow, miljöförvaltningen
Tyke Tykesson, stadsbyggnadskontoret
Bodil Olsson, omvärld och näringsliv, stadskontoret