Malmös arbetsmarknad och arbetslöshet

Kunskapsunderlagsrapporten "Malmös arbetsmarknad och arbetslöshet - vad förklarar skillnaderna mot riket?" beskriver sysselsättnings- och arbetslöshetsutvecklingen i Malmö kommun under 1990–2017.

Rapporten analyserar olika befolkningsgrupper, branscher och individer med olika utbildningsnivå och jämför med riket och ett antal utvalda jämförelsekommuner. För att genomföra analysen används databasen LISA (Longitudinell integrationsdatabas för sjukförsäkrings- och arbetsmarknadsstudier). LISA innehåller arbetsmarknads- och utbildningsinformation för samtliga personer 16 år och äldre som varit folkbokförda i Sverige den 31 december varje år.

Rapportens främsta resultat:

- De senaste årens negativa arbetsmarknadsutveckling för Malmö tycks delvis bero på förändringar i arbetspendling i Danmark.
- Gapet i arbetslöshet mellan Malmö och riket kan förklaras utifrån skillnader i befolkningens demografi och utbildningsnivå, invandrartäthet och näringslivets sammansättning.
- Malmös stora andel av befolkningen som bor i invandrartäta områden tycks vara en mycket viktig faktor för att förklara Malmös höga arbetslöshet.
- Arbetslösheten har framförallt ökat för utrikes födda utanför Europa (och andra västländer) och för individer med en grundskoleutbildning som högsta avklarade utbildning.
- Malmös näringslivsstruktur tycks matcha allt sämre med befolkningens sammansättning, framförallt har service- och tjänstesektorn inte utvecklats på ett sådant sätt att det stämmer överens med befolkningens kvalifikationer.
Författare: docent Martin Nordin, Lunds universitet

Till rapporten har en referensgrupp varit knuten, bestående av representanter från:

Tillväxtkommissionen:
Vlora Makolli
Yasemine Arhan Modéer
Jonas Olofsson
Anna Heide

Region Skåne:
Erik Lindell

Malmö stad:
Britt-Marie Pettersson, arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Marcus Eriksson, arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Anneli Schwarz, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
Hanna Björklund, stadsbyggnadskontoret
Håkan Kristersson, stadsbyggnadskontoret
Siham Nasrou, omvärld och näringsliv, stadskontoret
Erica Pettersson, omvärld och näringsliv, stadskontoret
Fadi Barakat, omvärld och näringsliv, stadskontoret
Elvira Andersson, analys och hållbarhet, stadskontoret

sv