Självförsörjning och utanförskap i Malmö

I kunskapsunderlagsrapporten "Självförsörjning i Malmö" undersöks självförsörjningsgraden i Malmö. Självförsörjning definieras som fyra prisbasbelopp vilket motsvarade 15 500 kronor per månad 2019 i bruttoinkomst.

Sammanfattning av rapporten:

 • Malmö har i absoluta och relativa termer låg självförsörjning, vilket speglar ett omfattande ekonomiskt utanförskap.
 • 2019 uppgick det totala antalet individer i arbetsför ålder i Malmö som inte är självförsörjande till drygt
  75 000 (25 300 inrikes födda, 14 000 med västerländskt ursprung samt 35 800 med icke-västerländskt ursprung).
 • Malmö har med detta en lägre självförsörjningsgrad än riket som helhet, men även jämfört med övriga Skåne, Stockholm och Göteborg. Samtidigt finns det betydande skillnader inom Malmö.
 • Vi kan även konstatera att inrikes födda har den högsta självförsörjningsgraden oavsett vilken del av riket vi tittar på. Gruppen med ursprung i icke-västerländskt land har den lägsta självförsörjningsgraden.
 • Inrikes födda i Malmö (inrikes födda med två inrikes födda föräldrar) har en lägre självförsörjningsgrad än rikssnittet och övriga Skåne. Utrikes födda i Malmö uppvisar oavsett ursprung också betydligt lägre självförsörjningsgrad än inrikes födda (skillnaden var 21 procentenheter år 2019). Samtidigt är andelen utrikes födda hög i Malmö.
 • I absoluta tal har gruppen inrikes födda som inte är självförsörjande i Malmö minskat trendmässigt sedan1990-talet samtidigt som antalet som inte är självförsörjande med annat ursprung än västerländskt stigit trendmässigt. I sammanhanget bör det noteras att användandet av prisbasbelopp innebär en generell trend mot stigande självförsörjningsgrad i takt med ökande reallöner.
 • Tiden från migrationstidpunkten till dess att en individ är i självförsörjning varierar mellan de tre storstadsområdena. I Malmö tar det cirka två årtionden för 50 procent av de utrikes födda med icke-västerländskt ursprung att nå självförsörjning. I genomsnitt tar den ekonomiska integrationsprocessen några år längre i Malmö jämfört med Stockholm och Göteborg. Efter 8−9 år är cirka 40 procent självförsörjande i Stockholm. I Göteborg är motsvarande siffra cirka ett årtionde. I Malmö når 40 procent självförsörjning först efter 13−14 år. I samtliga fall tar det långt över ett årtionde för 50 procent att nå upp till självförsörjning. I Malmö uppnås detta först efter cirka 20 år.
 • Det finns betydande variationer i tiden till självförsörjning mellan Malmös olika områden. Möllevången och Västra Skrävlinge uppvisar en betydligt långsammare och sämre ekonomisk integration jämfört med S:t Petri och S:t Pauli.
 • I rapporten presenteras 27 policyförslag för att höja självförsörjningsgraden. De viktigaste bland dessa är behovet av ”självförsörjningsmålsättning” för den ekonomiska politiken samt behovet av ”respektavstånd” mellan bidrag och arbetsinkomster.

Författare: Johan Eklund, Jönköping International Business school och Blekinge Tekniska Högskola och Johan P Larsson, lektor i nationalekonomi och public policy

Till rapporten har en referensgrupp funnits knuten, bestående av representanter från:

Tillväxtkommissionen:
Anna Heide
Yasemine Arhan Modéer
Mattias Engdahl

Malmö stad:
Sara Kleijsen Åhlander, arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Rikard Vroland, arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Maria Kärrman, gymnasie- och vuxenstödsförvaltningen
Karl McShane, analys- och hållbarhet, stadskontoret
Hanna Björklund, stadsbyggnadskontoret

sv