Malmö/Köpenhamn: kluster, samverkan, investeringar

Kunskapsunderlagsrapporten "Malmö/Köpenhamn: kluster, samverkan och investeringar" analyserar dagens situation och utvecklingen sedan 2000-talet kring samverkan och investeringar mellan Malmö och Köpenhamnsregionen.

Samverkan med mellan Malmö och Köpenhamnsregionen lyfts ofta fram som en konkurrensfördel för Malmö och den bredare Malmöregionen. Kopplingen till Köpenhamnsregionen har t.ex. lyfts fram som en faktor som kan bidra till Malmös attraktionskraft för investeringar och tillika främja klusterbildningar och kunskapsintensiv verksamhet i staden.

Frågor som berörs i rapporten:

  • Hur integrerade är den svenska och danska sidan? Finns det t.ex. gränsöverskridande ”kluster”?
    • Klusterformationer, humankapital, investeringar
    • Riktning på utveckling
  • Spiller dynamiken över från den ena sidan till den andra?
  • Var finns luckorna?
  • Hur ser sammansättningen ut med avseende investeringar och nyetableringar under senare år?
  • Stödsystem på danska och svenska sidan – samverkan/samordning?
  • Vilka potentialer finns och hur kan de realiseras?

Författare: docent Magnus Andersson, Malmö universitet och Emma Lappi vid Copenhagen Business School

Till rapporten har en referensgrupp funnits knuten, bestående av representanter från:

Tillväxtkommissionen:
Tue David Bak
Rickard Mosell
Pontus Braunerhjem

Region Skåne:
Wilhelm Ast

Malmö stad:
Marcus Eriksson, arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Per-Arne Nilsson, miljöförvaltningen
Patrik Widerberg, fastighet- och gatukontoret
Kenneth Fryklander, stadsbyggnadskontoret
Sebastian Drott, stadskontoret