Malmö och Öresund - nutid och framtid

Studien "Malmö och Öresund: nutid och framtid" analyserar förutsättningarna för Malmös utveckling i ett allt mer integrerat norra Europa.

Rapportens huvudslutsatser i punktform:

  • Malmös tillväxt de senaste åren är god i ett nationellt perspektiv, trots problemen med integrationen på arbetsmarknaden.
  • Gravity-modellen visar att handeln mellan Köpenhamn och Malmö är betydligt lägre än den borde. En tolkning av detta är att det fortfarande finns en stor outnyttjad potential när det gäller integrationen med Köpenhamn/Själland.
  • För att en Öresundsmetro inte ska innebära att Malmö förlorar industri måste den kombineras med infrastrukturinvesteringar, som minskar pendlingstiden inom Malmö.
  • En fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör har små effekter utanför de allra närmast berörda kommunerna.
  • Lägre kostnader för att exportera och importera varor mellan Malmö och Köpenhamn, till exempel genom lägre broavgifter för transporter, ökar Malmös befolkning och gynnar industrin i Malmö.

Rapportens huvudslutsatser i punktform:
● Malmös tillväxt de senaste åren är god i ett nationellt perspektiv, trots problemen med integrationen på arbetsmarknaden.
● Gravity-modellen visar att handeln mellan Köpenhamn och Malmö är betydligt lägre än den borde. En tolkning av detta är att det fortfarande finns en stor outnyttjad potenti-al när det gäller integrationen med Köpen-hamn/Själland.
● För att en Öresundsmetro inte ska innebära att Malmö förlorar industri måste den kom-bineras med infrastrukturinvesteringar, som minskar pendlingstiden inom Malmö.
●En fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör har små effekter utanför de allra närmast berörda kommunerna.
●Lägre kostnader för att exportera och im-portera varor mellan Malmö och Köpen-hamn, till exempel genom lägre broavgifter för transporter, ökar Malmös befolkning och gynnar industrin i Malmö.

Författare: professor Rikard Forslid, Stockholms universitet

Till rapporten har en referensgrupp funnits knuten. Referensgruppens medlemmar:

Tillväxtkommissionen:
Tue David Bak
Karolina Ekholm
Per Tryding

Region Skåne:
Eskil Mårtensson
Bengt G Nilsson

Malmö stad:
Sara Kleijsen Åhlander, arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Susann Åkerman, gymnasie- och vuxentutbildningsförvaltningen
Per-Arne Nilsson, miljöförvaltningen
Andreas Nordin, fastighet- och gatukontoret
Nina Nordin, fastighets- och gatukontoret
Kenneth Fryklander, stadsbyggnadskontoret
Magnus Carstam, omvärld och näringsliv, stadskontoret

sv