Malmö och Öresund - nutid och framtid

Studien "Malmö och Öresund: nutid och framtid" analyserar förutsättningarna för Malmös utveckling i ett allt mer integrerat norra Europa.

Rapportens huvudslutsatser i punktform:
● Malmös tillväxt de senaste åren är god i ett nationellt perspektiv, trots problemen med integrationen på arbetsmarknaden.
● Gravity-modellen visar att handeln mellan Köpenhamn och Malmö är betydligt lägre än den borde. En tolkning av detta är att det fortfarande finns en stor outnyttjad potenti-al när det gäller integrationen med Köpen-hamn/Själland.
● För att en Öresundsmetro inte ska innebära att Malmö förlorar industri måste den kom-bineras med infrastrukturinvesteringar, som minskar pendlingstiden inom Malmö.
●En fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör har små effekter utanför de allra närmast berörda kommunerna.
●Lägre kostnader för att exportera och im-portera varor mellan Malmö och Köpen-hamn, till exempel genom lägre broavgifter för transporter, ökar Malmös befolkning och gynnar industrin i Malmö.

Författare: professor Rikard Forslid, Stockholms universitet

Till rapporten har en referensgrupp funnits knuten. Referensgruppens medlemmar:

Tillväxtkommissionen:
Tue David Bak
Karolina Ekholm
Per Tryding

Region Skåne:
Eskil Mårtensson
Bengt G Nilsson

Malmö stad:
Sara Kleijsen Åhlander, arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Susann Åkerman, gymnasie- och vuxentutbildningsförvaltningen
Per-Arne Nilsson, miljöförvaltningen
Andreas Nordin, fastighet- och gatukontoret
Nina Nordin, fastighets- och gatukontoret
Kenneth Fryklander, stadsbyggnadskontoret
Magnus Carstam, omvärld och näringsliv, stadskontoret