Upprustning och utveckling

När det sista arrendet Katrinetorp upphörde 1992 var frågan för Malmö stad: behålla eller sälja? Två år senare fattades beslut om att behålla landeriet, samt att rusta upp och utveckla det. Här redovisas en del av det som sedan dess skett med Katrinetorp.

1993

Förslag om avstyckning och försäljning av Katrinetorp. Kommunstyrelsen stoppade förslaget och gav stadsbyggnadskontoret i uppdrag att utarbeta en detaljplan för området, inklusive rekreationsområdet Lindängelund.

1994

Beslut om att behålla och bevara Katrinetorp.

1996

Yttre renovering påbörjades, i ett första skede inriktat på att rädda byggnaderna från ytterligare förfall.

1997

Färgundersökning av byggnaderna. Dagens färgsättning återspeglar hur gården såg ut när den var fullt utbyggd i slutet av 1830-talet.
Framtagning och restaurering av dekorationsmålningar påbörjas.
Utgrävningar vid växthuset för att fastställa storleken av detta och i trädgården, för att lokalisera var gångar och damm hade funnits. Trädgården var vid denna tidpunkt helt utplånad.

1998

Återskapandet av trädgården påbörjas.

1999

Detaljplanen för området fastställs.

2000

Gården utarrenderas till kafé- och festverksamhet samt julmarknad.

2001

Underlag för eventuell byggnadsminnesförklaring tas fram av Malmö Kulturmiljö. Den återskapade dammen invigs.

2002

Östra Magasinets andra våning ställs i ordning som fest- och konferenslokal och används för första gången till julmarknaden.

2003

Renovering av målningar i Förmaket. Fähuset putsas. Östra Magasinet får nytt kök, kaféet flyttar dit. Invigning av broarna i parken.

2004

Restaurering av taket i Gula salongen. Kafégården ställs i ordning. Anläggande av vingård. Stallet får vasstak. Rosenplanteringen utökas.
Staket sätts upp runt gården.

2005

Det nya växthuset invigs. Katrinetorps allé byggs om och nya träd planteras. Köksträdgården inhägnas med bokhäck och staket. Installation av bevattningsanläggning påbörjas och ny vattenledning dras till huvudbyggnaden. Gatlyktor monteras vid entrén.

2006

Bevattningsanläggningen färdigställs. Arkeologisk undersökning genomförs, i syfte att fastställa läge och form på lusthuset. Ny personalbyggnad och förråd byggs där ett vagnslider tidigare funnits.
Huvudbyggnaden får ny trappa.

2007

Lokalen i Fähuset utökas och får nytt innertak samt isolering.

2008

En kinainspirerad park anläggs i parkens sydvästra hörn. Fähusets golv målas med hjälp av vänföreningen, som kontinuerligt bidrar till utvecklingen och utför ett värdefullt arbete för och på Katrinetorp. Fricks trädgård börjar anläggas mellan grindarna och Västra flygeln.

2009

Amors tempel, som skänkts av Malmö Förskönings- och Planteringsförening, kommer på plats i engelska parkens östra del. En kinesisk paviljong uppförs i den kinainspirerade delen av parken. Östra Magasinet tilldelas Helgopriset 2008.

Senast ändrad: 2017-10-19 10:09