$left
$middle

Hantering av dina personuppgifter

På biblioteken vill vi att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Här kan du läsa mer om det.

Biblioteket behöver spara och behandla personuppgifter om dig, som till exempel namn, personnummer och adress för bibliotekets administration.

Dina personuppgifter är nödvändiga för att du ska kunna få ett bibliotekskonto och därigenom kunna låna böcker, boka dator, ladda ner e-böcker eller använda bibliotekets digitala tjänster. Det du lånar eller reserverar registreras också men raderas när du lämnar tillbaka lånen.

För att kunna ta ut statistik lagras även ditt totala antal utlån, antal fjärrlån, kön, låntagarkategori, favoritbibliotek och antal programregistreringar. Har du skulder till biblioteket finns de i registret tills ärendet är avslutat.

Personuppgifter behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR) om skydd för fysiska personer vid behandling av personuppgifter. Ändamålet med behandlingen är att du ska kunna utnyttja bibliotekets resurser.

Den rättsliga grunden för behandlingen är ett avtal. Ändamålet är att utföra en uppgift av allmänt intresse utifrån Regeringsformen kapitel 14, paragraf 2, samt utifrån regleringar i Bibliotekslagen. Ansvarig för behandlingen är kulturnämnden i Malmö och personuppgifterna kommer att behandlas av bibliotekspersonal på Biblioteken i Malmö.

Bibliotekskontot raderas efter inaktivitet i tre år och därmed tas alla personuppgifter bort. Den registrerade har rätt att begära tillgång till personuppgifterna och rättelse eller radering av desamma och har även rätt att begära begränsning av, och invända mot, behandlingen. Klagomål med anledning av personuppgiftsbehandlingen ska ställas till Datainspektionen.

För att kunna leverera våra tjänster måste vi ibland dela personuppgifter med leverantörer som arbetar för oss. Uppgifterna lämnas inte ut till utomstående personer, organisationer eller land utanför EU.

Kontakt för frågor om personuppgiftspolicy

Kontakta oss

sv