$left
$middle

Djur och natur

Bokskogen är ett populärt utflyktsmål med variationsrik natur och intressant kulturhistoria. Träden, dammarna och våtmarkerna har alla ett rikt djurliv. Här samsas naturälskare, motionärer, hundägare och ryttare.

Djurliv i Bokskogen

Norrut från slottet finns en hagmark med spridda grupper av vidkroniga ekar och längst upp i norr övergår hagmarken i en öppen betesmark med fuktängar, dammar, en slingrande bäck och våtmarker som har ett rikt fågelliv. Från fågeltornet i skogsbrynet syns under våren både häckande och rastande vadarfåglar och änder, bland annat grågäss, rödbena, enkelbeckasin samt skedand, brunand, kricka, stjärtand och årta. Gladan och ormvråken är också vanligt förekommande och på kvällarna kan du höra katt- och hornugglor.

Bland mindre djur kan nämnas olika gnagare och ekorrar. De stora djuren domineras av rådjur men har man tur kan man också få se dovhjortar och vildsvin – ett skyggt djur som mest rör sig om natten och som går undan för människor.

Intill Friluftsgården ligger en damm där den ätliga grodan kväker med sitt karakteristiska läte varma försommardagar. Kring byggnaderna finns många gamla träd med intressant insektsfauna, bland annat bokblombockar och kortvingar. Varma kvällar kan man se fladdermöss mellan trädkronor och över dammen, i jakt på insekter. Hela 253 olika skalbaggsarter har hittats i bokskogen.

Det finns platser i bokskogen där träden är högre och äldre än på andra platser, där de mest sällsynta skalbaggarna lever och där är mångfalden av växter är som störst.

Utanför friluftsgården hittar du en interaktiv utställning om några av djuren i bokskogen.

Djuren i bokskogen – en interaktiv utställning

Vill du veta mer om hur djuren i bokskogen låter och ser ut? Ta reda på det med friluftsgårdens interaktiva utställning!

Natur och skog

Skogen domineras av bokar - en del över 150 år gamla - men även ek, ask, al och andra lövträd.

I bokskogen växer vitsippa, gulsippa, skogsviol och gulplister omväxlande med bladrosetter av skogsbingel. Här finns också en många sällsynta och hotade arter, bland annat gräset strävlosta, orkidén nästrot och en lång rad svampar och lavar.

Det finns flera områden i bokskogen där skogen får utvecklas fritt och leva sitt eget liv. Även gamla och döda träd bevaras. De är nämligen fyllda av liv. I den fåriga barken finns lavar och svampar. Sällsynta djur lever sitt liv i den ihåliga stammen, kronan ger både skydd och mat åt fåglar.

Ett nytt naturreservat

I maj 2019 blev delar av Bokskogen ett naturreservat.

Jakt i Bokskogen

Malmö stad bedriver jakt i de områden som tillhör kommunen. Det är jakt på vildsvin och rådjur som bedrivs, främst för att båda djurslagen ställer till en hel del skada på naturen i området. Jakten bedrivs med stor försiktighet och aldrig med fara för allmänheten. Jakten pågår under oktober-januari, i regel under vardagar.

Vill man vara säker på att undvika jakt ska man vända när man se skyltningen ”jakt pågår” och välja en annan del av skogen där jakt inte bedrivs. Ljudet från skotten transporterar sig dock långa sträckor, så det kan låta som att jakten är närmre än vad den faktiskt är.

Det kan också förekomma jakt på de marker där Malmö stad inte är markägare.

Skogsvård

Skogen i Torup användes förr till bete och foder till djuren på godset. Man har förstås även tagit ved och virke ur den. Det är de människor som bott och verkat på Torup som format skogen till det den är idag.

Ungefär en tredjedel av skogen är skyddad enligt Natura2000, EUs nätverk för värdefull natur. Det är bokskogen med den rika fältfloran som har blivit upptagen.

Det övergripande målet är att fortsätta sköta skogen, för att få ett attraktivt rekreationsområde med variationer mellan de högstammiga bokarna och de mångfacetterade, artrika bestånden.

sv