Gröna obligationer

Här hittar du information om Malmö stads gröna obligationer.

I Malmö stad har vi mer än ett årtionde av stora och framsynta satsningar på klimat- och miljöområdet bakom oss. Det har resulterat i att vi under perioden 2009 - 2016 har legat i toppen i den kommunala miljörankingen. Att vi erbjuder gröna obligationer är ett naturligt steg som befäster vår position som ledande kommun inom miljö-, klimat- och hållbarhetsarbetet.

Läs mer om Malmö stads miljömål

Vår nya gröna obligation 2018

Den aktuella obligationen kommer, likt de två första, att finansiera en representativ och bred bild av vår gröna pool av investeringar. Gröna byggnader står för ca 75% av portföljen men i kölvattnet av Sverige-förhandlingen ökar andelen investeringar inom kategorierna hållbara transporter och energi-effektivisering. Bland gröna byggnader finns Malmös konserthus ”Malmö Live” (certifierad Leed Platinum) liksom förstås högt miljöklassade byggnader som skolor och bostäder. Den aktuella obligationen kommer även att innehålla investeringar i:

  • nya tågstationer genom en av Malmös största kollektivtrafiksatsningarna - Malmöpendeln
  • klimatanpassningsåtgärder i parker och skolgårdar som sänks för att kunna samla upp dagvatten vid extrema skyfall
  • åtgärder för att förhindra och ta bort föroreningar genom marksanering hållbar hantering av vatten/avloppsvatten
  • förnybar el via sol- och vindkraftsinstallationer
  • miljömässigt hållbar hantering av mark och naturresurser genom bl.a. anläggning av grönområden i existerande och nya stadsområden

Green Bond Emission 2018 (pdf, 283.6 kB)

Hur ser vi på vår gröna obligation?

För Malmö stad är gröna obligationer ett verktyg för att kunna uppnå de ambitiösa mål som våra miljöprogram beskriver. De investeringar som finansieras med Malmös gröna obligationer kommer att bidra till omvandlingen till ett fossilfritt samhälle, minskade utsläpp av växthusgaser och en hållbar utveckling i Malmö. Investeringarna kommer även att bidra till att skydda, anpassa och förbättra motståndet mot klimatförändringarna. Insatserna innebär också miljövänliga investeringar som till exempel rör insatser som ökar den biologiska mångfalden i staden.

Hög kreditvärdighet och transparens i miljöarbetet

Malmö stad utmärker sig även ur ett kreditvärderingsperspektiv. Från Standard & Poor's erhåller Malmö stad den allra högsta kreditbedömningen AAA, med stabila utsikter. Den bedömningen har Malmö stad haft sedan den första bedömningen i februari, 2011.

Obligationer och lån utgivna av Malmö stad finansierar alltid miljövänliga och hållbara investeringar. Genom att erbjuda långivare Malmö stads gröna obligationer ökar transparensen i stadens miljöarbete. Investerarna erbjuds möjlighet att få direkt insyn i de investeringar som görs. Det gröna ramverket sätter även miljövärden/gränser inom de olika investeringskategorierna (use of proceeds) som investeringarna måste möta. Vi ser att det gröna ramverket är ett viktigt bidrag i Malmö stads arbete med att nå de internationellt högt uppsatta miljömålen. Investeringar och gränsvärden följs och rapporteras årligen.

Senast ändrad: 2019-04-29 09:18