$left
$middle

Gröna obligationer

Här hittar du information om Malmö stads gröna obligationer.

I Malmö stad har vi mer än ett årtionde av stora och framsynta satsningar på klimat- och miljöområdet bakom oss. Det har resulterat i att vi under perioden 2009 - 2016 har legat i toppen i den kommunala miljörankingen. Att vi erbjuder gröna obligationer är ett naturligt steg som befäster vår position som ledande kommun inom miljö-, klimat- och hållbarhetsarbetet.

Läs mer om Malmö stads miljömål

Hur ser vi på vår gröna obligation?

För Malmö stad är gröna obligationer ett verktyg för att kunna uppnå de ambitiösa mål som våra miljöprogram beskriver. De investeringar som finansieras med Malmös gröna obligationer kommer att bidra till omvandlingen till ett fossilfritt samhälle, minskade utsläpp av växthusgaser och en hållbar utveckling i Malmö. Investeringarna kommer även att bidra till att skydda, anpassa och förbättra motståndet mot klimatförändringarna. Insatserna innebär också miljövänliga investeringar som till exempel rör insatser som ökar den biologiska mångfalden i staden.

Genom den gröna obligation som gavs ut under året finansieras helt eller delvis totalt 16 investeringar. Sammantaget har följande effekter uppnåtts av dessa investeringar:

  • 658 ton sparade/undvikna utsläpp av CO2e (koldioxidekvivalenter)
  • 191,7 MWh nytillkommen förnybar energi
  • Cirka 1,2 MWh i energieffektivisering
  • 500 meter cykelbana
  • Cirka 2 179 meter ny vattenledning och 2 300 meter ny spillvattenledning samt cirka 70 m3 nytt dagvattenmagasin
  • Cirka 700 ersatta och nyplanterade träd

Miljöeffekterna redovisas i relation till hur stor del som finansierats med obligationen 2021, det är alltså inte investeringarnas totala miljöeffekter som redovisas. Detta bland annat för att kunna ta fram siffror på undvikna/reducerade ton koldioxidekvivalenter (CO2e) per mnkr.

Ett exempel som har blivit verklighet tack vare den gröna obligationen är det nya bostadshuset i kvarteret Sofia i Malmö. Där har MKB Fastighets AB kombinerat ett biotoptak med solceller. Anläggningen ligger på taket, sex våningar upp, och solcellerna producerar mer energi tack vare den kylande effekten från växtligheten vilken i sin tur även tillför högre biologiska värden till omgivningen.

På biotoptaket har ett något annorlunda bestånd av växter såtts och planterats för att få en högre variation och längre blomningstid vilket är viktigt för pollinerare. Solcellerna har monterats så att både skuggiga och soliga zoner skapas på taket vilket innebär att fler arter kan trivas och att den biologiska mångfalden därigenom ökar. När solceller blir mycket varma minskar produktionen av solel. Genom att täcka taket med växter i stället för en svart takbeläggning minskar uppvärmningen och mer solel produceras. De två systemen gynnar därför varandra.

Byggnaden innehåller 177 lägenheter och solcellsanläggningen producerar cirka 84 000 kWh per år vilket motsvarar den årliga användningen i 34 lägenheter.

Hög kreditvärdighet och transparens i miljöarbetet

Malmö stad utmärker sig även ur ett kreditvärderingsperspektiv. Från Standard & Poor's erhåller Malmö stad den allra högsta kreditbedömningen AAA, med stabila utsikter. Den bedömningen har Malmö stad haft sedan den första bedömningen i februari, 2011.

Obligationer och lån utgivna av Malmö stad finansierar alltid miljövänliga och hållbara investeringar. Genom att erbjuda långivare Malmö stads gröna obligationer ökar transparensen i stadens miljöarbete. Investerarna erbjuds möjlighet att få direkt insyn i de investeringar som görs. Det gröna ramverket sätter även miljövärden/gränser inom de olika investeringskategorierna (use of proceeds) som investeringarna måste möta. Vi ser att det gröna ramverket är ett viktigt bidrag i Malmö stads arbete med att nå de internationellt högt uppsatta miljömålen. Investeringar och gränsvärden följs och rapporteras årligen.

sv