Medicinskt ansvarig

Den som är medicinskt ansvarig ansvarar för att all vård, behandling och rehabilitering följer den lagstiftning som finns.
All vård, behandling och rehabilitering ska vara av god och säker kvalité. Den ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Medicinskt ansvarig svarar för att det finns rutiner för:

  • att kontakt tas med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när en patients tillstånd fordrar det.
  • att beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med säkerheten för patienter​na.
  • att anmälan görs till den nämnd, som har ledningen för hälso- och sjukvårdsverksamheten, om en patient i samband med vård och behandling drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom.

Vidare

  • att journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientdatalagen.
  • att patienten får den hälso- och sjukvård som en läkare förordnat om.
  • att rutinerna för läkemedelshanteringen är ändamålsenliga och välfungerande.

I samtliga förvaltningar som bedriver hälso- och sjukvård i Malmö stad finns medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, samt medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR.

Kontakt

HÄLSA-, VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

INNERSTADEN

Vivianne Berg
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
vivianne.berg@malmo.se
040-34 53 51


Marie Runström

Medicinskt ansvarig för rehabilitering

marie.runstrom@malmo.se

0721-73 95 45

 

NORR

Inger Siecke
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
inger.siecke@malmo.se
040-34 63 58


Ann Lis Rohlwin
Medicinskt ansvarig för rehabilitering
ann-lis.rohlwin@malmo.se
0733-81 68 72


SÖDER

Madelene Persson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska

madelene.persson@malmo.se

0731- 43 19 04


Marie Runström

Medicinskt ansvarig för rehabilitering

marie.runstrom@malmo.se

0721-73 95 45


VÄSTER
Inger Siecke
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
inger.siecke@malmo.se
040-34 63 58


Ann-Kristin Ohlsson

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

ann-kristin.ohlsson@malmo.se

040-34 59 62


Linda Gustafsson

Medicinskt ansvarig för rehabilitering

linda.m.gustafsson@malmo.se

0709-664968


ÖSTER

Margareta Strand

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

margareta.strand@malmo.se

040-34 50 68


Sara Negrén

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

sara.negren@malmo.se

040-34 73 19

FUNKTIONSSTÖDSFÖRVALTNINGEN

Katarina Flyckt

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

katarina.flyckt@malmo.se

040-34 93 35

 

Annelie Granquist

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

annelie.granquist@malmo.se

040-34 72 41

 

Christina Ekdahl

Medicinskt ansvarig för rehabilitering

christina.ekdahl@malmo.se

0733-62 56 84

 

Mia Svensson Burghard
Medicinskt ansvarig för rehabilitering
mia.s.burghard@malmo.se
040-34 02 97

Senast ändrad: 2017-08-16 13:18