$left
$middle

Avgifter vid byggetablering

När du fått polistillstånd för att använda en offentlig plats för byggetablering tar kommunen ut en upplåtelseavgift för marken. Avgiften baseras på vilken sorts mark du belamrar samt tidsperioden. Du kan också behöva betala upplåtelseavgift och/eller ansöka om bygglov för att få sätta upp byggplatsskyltar.

Upplåtelseavgifter för byggetablering

Malmö stad tar ut en avgift om byggetableringen är på offentlig plats. För kortare byggetableringar debiteras avgiften till kommunen som ett engångsbelopp efter att polistillstånd meddelats.

Upplåtelseavgiften beräknas alltid på typ av läge enligt följande:

  • Ordnad markavser mark som är iordningställd enligt detaljplan.
  • Huvudled avser gata skyltad som huvudled enligt Vägmärkesförordningen inklusive hela gaturummet (gata, trottoar, med mera).
  • Bussgata avser gata med bussar i linjetrafik.
  • Gågata, torg avser yta som i Lokala Trafik Förordningen (LTF) är klassad som gågata eller torg.
  • Stängd körbana avser körbana som helt eller delvis måste stängas till följd av byggetableringen.
  • Inte ordnad mark avser mark som inte är iordningställd, så kallad råmark och byggator.

Avgifter för byggetableringsområde

Avgiften beräknas på läge, per kvadratmeter (kvm) samt påbörjad 6-månadersperiod.

Minsta avgifterna baserade på läge, påbörjad 6-månadersperiod samt från 7 månader tillsvidare.

Läge

Månad 1-6

Månad 7-tillsvidare

Minsta avgift

(A) Ordnad mark

30 kr/kvm/månad

60 kr/kvm/månad

2 631 kr

(B) Huvudled och bussgata

60 kr/kvm/månad

120 kr/kvm/månad

5 262 kr

(C) Gågata, torg, stängd körbana

96 kr/kvm/månad

191 kr/kvm/månad

7 894 kr

(D) Inte ordnad mark


8:40 kr/kvm/månad

2 631 kr

Avgifter för byggrelaterade föremål

Byggrelaterade föremål som till exempel avfalls- och insamlingscontainrar, avfalls- och insamlingssäckar, lift, kranbil med mera måste du betala en avgift för.

Föremålen ska vara utrustade med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer samt reflexer.

Privatpersoner rekommenderas att anlita en firma som känner till vilka tillstånd som krävs.

Avgiften beräknas på läge, per föremål samt påbörjad 14-dagarsperiod.

Avgifter beroende på läge, per påbörjad 14-dagarsperiod.

Läge

Upplåtelseavgift

(A) Ordnad mark

718 kr/föremål/period

(B) Huvudled, bussgata

957 kr/föremål/period

(C) Mobil kran (upp till 10 ton)

2 631 kr/föremål/period

Byggplatsskyltar

Byggplatsskylt är ett samlingsnamn för allt från traditionella skyltar till vepa på byggställning, byggplank eller liknande som anger information om byggherren, konsulter, underentreprenörer eller andra parter som är involverade i ett byggprojekt. Även ställningsfirman och berörda näringsidkare kan informera på byggplatsskylten under byggnadstiden.

Oftast behöver du betala en upplåtelseavgift till Malmö stad för byggplatsskylten.

Beroende på utformning och placering kan det också finnas krav att söka bygglov för skylten. Reklam som inte har samhörighet med byggetableringen beräknas enligt taxa för marknadsföring och kan kräva bygglov.

Avgifter för byggplatsskyltar

Upplåtelseavgiften för en byggplatsskylt beräknas på samma sätt oavsett läge, per påbörjad byggmånad samt kvadratmeter (kvm).

Upplåtelseavgifter för byggplatsskyltar

Byggplatsskylt

Upplåtelseavgift

Större än 2 kvm

120 kr/kvm/månad

Större än 2 kvm (minsta avgift per år)

2 631 kr/år

Mindre än 2 kvm, med enbart bygginformation

Avgiftsfritt

Undantag från upplåtelseavgift för byggställningsskydd

Byggställningsskydd som täcker hela byggställningen och illustrerar slutresultatet av ett byggprojekt kan placeras utan krav på upplåtelseavgift från fastighets- och gatukontoret.

Läs mer

Kontakta oss

Malmö stads kontaktcenter

Telefon:
040-34 10 00
Telefontider:
Vardagar 08.00–17.00
sv