$left
$middle

Avgifter vid byggetablering

När du fått polistillstånd för att använda en offentlig plats för byggetablering tar kommunen ut en upplåtelseavgift för marken. Avgiften baseras på vilken sorts mark du belamrar, exempelvis körbana eller torg, samt tidsperioden. Du kan också behöva betala upplåtelseavgift och/eller ansöka om bygglov för att få sätta upp byggplatsskyltar.

Upplåtelseavgifter för byggetablering

Fastighets- och gatukontoret tar ut en avgift om byggetableringen är på offentlig plats. För kortare byggetableringar debiteras avgiften till kommunen som ett engångsbelopp efter att polistillstånd meddelats. För längre etableringar debiteras avgiften kvartalsvis.

Upplåtelseavgiften beräknas alltid på typ av läge enligt följande:

  • Ordnad markavser mark som är iordningställd enligt detaljplan.
  • Huvudled avser gata skyltad som huvudled enligt Vägmärkesförordningen inklusive hela gaturummet (gata, trottoar, med mera).
  • Bussgata avser gata med bussar i linjetrafik.
  • Gågata, torg avser yta som i Lokala Trafik Förordningen (LTF) är klassad som gågata eller torg.
  • Stängd körbana avser körbana som helt eller delvis måste stängas till följd av byggetableringen.
  • Inte ordnad mark avser mark som inte är iordningställd, så kallad råmark och byggator.

Byggplatsskyltar

Byggplatsskylt är ett samlingsnamn för allt från traditionella skyltar till vepa på byggnadsställning, byggplank eller liknande som anger information om byggherren, konsulter, underentreprenörer eller andra parter som är involverade i ett byggprojekt. Även ställningsfirman och berörda näringsidkare kan informera på byggplatsskylten under byggnadstiden.

Oftast behöver du betala en upplåtelseavgift till fastighets- och gatukontoret för byggplatsskylten.

Beroende på utformning och placering kan det också finnas krav att söka bygglov för skylten. Reklam som inte har samhörighet med byggetableringen beräknas enligt taxa för marknadsföring och kan kräva bygglov.

sv