Projektplattform ”Etablera fler snabbare"

Etablera fler snabbare är namn tillika mål för en projektplattform som syftar till att samordna självständiga projekt med EU-finansiering från ESF/Socialfonden eller ERUF/Regionalfonden, alla med fokus att etablera fler Malmöbor snabbare, på bostads- såväl som arbetsmarknaden.   

Bild som symboliserar varje projekt i plattformen

Klicka på bilden för större version

Åtta projekt är idag en del av plattformen

  1. Dubbel Yrkesutbildning
  2. Malmö Innovationsarena
  3. Hela Familjen 2.0
  4. Vägen In
  5. Highway to Business - Samverkan för ökat entreprenörskap
  6. Tamu Malmö
  7. Wisdome Malmö
  8. Case Sofielund

Medverkande projekt

Hela Familjen 2.0

Projektet utgår från metoden Hela Familjen som Individ- och familjeomsorgen i två stadsområden tidigare arbetat med, vilken nu skalas upp till hela staden. Metoden innebär att socialsekreteraren arbetar nära och med fokus på hela familjer, och inte en enskild individ. Målgruppen är familjer i vilka föräldern/föräldrarna trots insatser uppburit försörjningsstöd under en längre tid. Målet är att genom ökade möjligheter till integration på arbetsmarknaden för de vuxna, tillsammans med förbättrade skolresultat för barn och unga, skapa förutsättningar för ett självständigt liv och starkare förankring i det etablerade samhället vilket motverkar framtida problem, utanförskap och social utsatthet. Projektägare: Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Dubbel Yrkesutbildning

För att underlätta etablering i samhället och på arbetsmarknaden behövs ett samlat grepp. Deltagarna i Dubbel Yrkesutbildning ska därför parallellt utbildas både praktiskt och teoretiskt i samverkan mellan företag och yrkesskola, vilket ger en specifik samt en generell kompetens. Denna ökade samverkan kan skapa nya ingångar och kortare väg till arbetsmarknaden liksom långsiktiga anställningar och ökade möjligheter till integration och självförsörjning. Genom förändrade attityder och tillvaratagande av yrkeskunskaper och kompetens på arbetsplatserna, kan ett inkluderande och jämlikt arbetsliv med positiva effekter som minskade klyftor och bättre hälsa växa fram. Projektägare: Stadskontoret

Malmö Innovationsarena

Bostaden är en mycket central del i individens etablering i arbetsliv liksom i samhället i stort. Malmö står idag inför utmaningar i att tillhandahålla bostäder till stadens växande befolkning. Malmö Innovationsarena syftar till att genom samverkan och investeringar i nybyggnation och upprustning bidra till ett bostadsbyggande som går i takt med stadens befolkningstillväxt. Fysiska stadsutvecklingsprojekt har en förmåga att uppmuntra och sprida innovationer och tillväxt, och denna resurs ska i projektet tas tillvara på ett bättre sätt än i dagsläget genom en ökad inkludering, samverkan och helhetsperspektiv. Målet är en stad med jämlika levnadsvillkor, fler bostäder, grön omställning, tillväxt och ökat entreprenörskap. Projektägare: Miljöförvaltningen
Läs mer på webbplats: www.malmo.se/innovationsarena 

Vägen In

Projektet ska fungera som en introduktion till arbetsmarknaden för individer som står långt ifrån den, och arbeta på ett mer holistiskt och effektivt sätt än tidigare med nya samverkansformer. Projektet avser öka inkludering på arbetsmarknaden genom aktiviteter för både arbetssökande och potentiella arbetsgivare i behov av arbetskraft. Målet är att genom coachning, språkstöd och praktik påverka enskilda individers möjligheter, men också att påverka strukturer för en långsiktigt hållbar förändring. Projektägare: Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Highway to Business – Samverkan för ökat entreprenörskap

Projektets övergripande mål är att skapa strukturer och arbetssätt så att fler nyanlända kan starta och driva företag. Med eget företagande hanteras inte bara den enskilda deltagarens sysselsättning, utan kan på sikt även generera fler arbetstillfällen inom företaget liksom bidra till andra verksamheter. Genom samverkan med externa aktörer och utbildning ska nyanländas kultur och entreprenöriella egenskaper lyftas, de resursmässiga hinder som ofta finns för personer som kommit till Sverige som flyktingar ska överbryggas och integration och livskraftiga företag skapas. Projektägare: Stadskontoret

TAMU Malmö

Projektet TAMU Malmö innebär en yrkesutbildning som riktar sig till unga Malmöbor som haft svårt att på egen hand ta sig in på arbetsmarknaden och/eller fullfölja studier. Projektet bedrivs utifrån ett konsekvenspedagogiskt förhållningssätt och syftar till att på bästa sätt rusta deltagarna genom att ge dem verktyg för att kunna hitta, få och behålla ett arbete eller en utbildning och på så vis bli självförsörjande. Deltagarna får möjlighet att ta del av ett praktiskt yrkesförberedande lärande inriktat på restaurangbranschen parallellt med lika stor vikt på det sociala lärandet. Projektet önskar också bidra till ökad integration i samhällslivet för unga i utanförskap, minska ungdomsarbetslösheten i Malmö samt minska ohälsan hos målgruppen.
Projektägare: Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Läs mer på projektets webbplats: www.malmo.se/tamu

Case Sofielund

Case Sofielund handlar om förändringsarbete och arbete med hållbar stadsutveckling i Sofielundsområdet i Malmö. Arbetet drivs i två olika projekt; Case Sofielund Entreprenörskap respektive Case Sofielund 2030.

Det övergripande målet för Case Sofielund Entreprenörskap är att stärka det lokala entreprenörskapet i Sofielund och därigenom bidra till ökad sysselsättning, tillväxt och stärkt områdesidentitet. Sofielund ska utvecklas till ett attraktivt område i staden där befolkning, civilsamhället och näringslivet är delaktiga i förändringsarbetet. Projektmålet är att fler entreprenörer och företagare etableras; befintliga företag växer; fysiska förutsättningar för handel förbättras; samverkan mellan entreprenörer, företag och föreningsliv förbättras och förtroendet mellan lokalsamhället och kommunen stärks.

Syftet med Case Sofielund 2030 är att kunna uppnå ett hållbart stadsområde, med en djup förankring i FN:s 2030 mål. Ambitionen är att Sofielund ska bli ett pilotområde genom att bryta ned FN-målen till ett lokalt geografiskt avgränsat område. Syftet är också att vidareutveckla och ytterligare lokalanpassa den BID-modell som används i området. Sofielund ska bli en testbädd, en pilot där det går att genomföra och testa nya idéer samt ibland utmana de strukturer som kan verka hämmande i en utvecklingsprocess. Projektägare: Gatukontoret.

Wisdome Malmö

Science Center Malmö Museer har tagit emot en donation från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse till visualiseringsteknik. Syftet med donationen är att etablera en dom (en 360-gradersbiograf) och en mötesplats för visualiseringar, vetenskapskommunikation och interaktivt digitalt lärande.

Satsningen som går under namnet Wisdome omfattar ytterligare fyra science centra: Tekniska museet i Stockholm, Visualiseringscenter i Norrköping, Universeum i Göteborg och Umevatoriet i Umeå.

Medverkande science centers vidareutvecklas till innovativa mötesplatser för forskning, näringsliv, offentliga aktörer, idéburen sektor, skolor och allmänhet. Malmös profilområden blir hållbar utveckling och digitala spel. Mötesplatsen utvecklas tillsammans med unga invånare, relevanta samarbetspartner inom näringsliv, offentlig sektor samt forskningsmiljöer i staden och regionen.

En förstudie är påbörjad med syfte att undersöka på vilka sätt satsningen kan främja entreprenörskap och innovationer som bidrar till hållbar stadsutveckling, samt hur Science Center Malmö Museer kan vidareutvecklas som plattform för att involvera stadens behov, erfarenheter och kunskaper i hållbarhetsarbetet. Ambitionen är att projektet blir en av stadens verktyg för att implementera FN:s globala hållbarhetsmål. Projektägare: Kulturförvaltningen

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-02-26 14:32