$left
$middle

Malmö och utjämningssystemet

Ungefär en fjärdedel av Malmö stads intäkter kommer från det kommunala utjämningssystemet som staten beslutat om. Hur mycket Malmö stad får beror på Malmöbornas inkomster och behov, faktorer som kommunen har svårt att göra något åt. Bidraget påverkas inte av hur Malmö stad sköter ekonomin.

Kommunerna har ansvar för bland annat vård, skola och omsorg samt bostadsplanering och infrastruktur. Staten vill att alla invånare i Sverige ska få samma kommunala service oavsett var i landet man bor. Men kommunerna har väldigt olika förutsättningar, därför har staten beslutat om kommunala utjämningssytemet.

Så mycket får Malmö

Ett fåtal kommuner med hög skattekraft betalar in till systemet, nästan alla kommuner får ersättning från det. För Malmö stads del handlar det om cirka 17 400 kronor per invånare år 2022, drygt 120 kommuner får mer i bidrag per invånare. Eftersom Malmö har en stor befolkning får Malmö stad 6,1 miljarder kronor totalt, det är mest i landet. Göteborg kommer på andra plats.

Största delen finansieras av staten

Det finns flera olika delar av utjämningssystemet. Inkomstutjämningen har att göra med skattekraften i kommunen som påverkas av invånarnas inkomster. Av de 6,1 miljarder kronor Malmö stad får 2022 kommer över 75 procent från inkomstutjämningen. Den finansieras till cirka 95 procent av staten, de få kommuner med hög skattekraft som betalar in till systemet står för övriga cirka fem procent.

Ett diagram som visar hur mycket kommuner får respektive betalar in till det kommunala utjämningssystemet.

Källa: SCB, Kommunalekonomisk utjämning utfall 2021

sv