$left
$middle

Malmö och utjämningssystemet

Ungefär en fjärdedel av Malmö stads intäkter kommer från det kommunala utjämningssystemet som staten beslutat om. Hur mycket Malmö stad får beror på Malmöbornas inkomster och behov, faktorer som kommunen har svårt att göra något åt. Bidraget påverkas inte av hur Malmö stad sköter ekonomin.

Kommunerna har ansvar för bland annat vård, skola och omsorg samt bostadsplanering och infrastruktur. Staten vill att alla invånare i Sverige ska få samma kommunala service oavsett var i landet man bor. Men kommunerna har väldigt olika förutsättningar, därför har staten beslutat om kommunala utjämningssytemet.

Så mycket får Malmö

Ett fåtal kommuner med hög skattekraft betalar in till systemet, nästan alla kommuner får ersättning från det. För Malmö stads del handlar det om cirka 17 800 kronor per invånare år 2023, och 126 kommuner får mer i bidrag per invånare. Eftersom Malmö har en stor befolkning får Malmö stad 6,3 miljarder kronor totalt, det är mest i landet. Göteborg kommer på andra plats.

Största delen finansieras av staten

Det finns flera olika delar av utjämningssystemet. En del består av inkomstutjämningen. Den har att göra med skattekraften i kommunen som påverkas av invånarnas inkomster. Av de 6,3 miljarder kronor Malmö stad får 2023 kommer cirka 80 procent från inkomstutjämningen. Den finansieras till största delen av staten. Under 2023 betalar staten cirka 95 miljarder kronor i inkomstutjämningsbidrag till 275 av 290 kommuner. De få kommuner med hög skattekraft som betalar in till systemet står för cirka 12 miljarder kronor.

I diagrammet nedan framgår det hur mycket Malmö får totalt sett i utjämningsbidrag per invånare för 2023 i jämförelse med andra kommuner.

Källa: SCB, Kommunalekonomisk utjämning utfall 2023

Kontakta oss

sv