Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden är den politiska nämnd som ansvarar för bistånd och insatser som riktar sig till äldre personer, vuxna med fysisk funktionsnedsättning och vuxna med somatisk sjukdom i Malmö stad.

Nämndens uppdrag

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden fullgör de uppgifter som enligt lag eller annan författning ligger på en socialnämnd. Undantaget är de uppgifter som de två andra socialnämnderna: funktionsstödsnämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden ansvarar för. Det är kommunfullmäktige som beslutat om gränsdragningen mellan de tre socialnämnderna. Vilket uppdrag hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har finns att läsa i nämndens reglemente.

Nämndens målgrupper

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden riktar sig till tre målgrupper:

  • äldre människor
  • vuxna människor med fysisk funktionsnedsättning
  • vuxna människor med somatisk sjukdom.

Detta innebär att nämnden, genom hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen, bland annat har särskilda boenden för äldre (vårdboenden och gruppboenden för personer med demenssjukdom), hemtjänst, hemsjukvård, korttidsboenden, dagverksamheter för personer med demenssjukdom, avlösning och ledsagning, öppna mötesplatser för seniorer, med mera. Nämnden beslutar om budget och mål och ansvarar ytterst för verksamheterna.

Här kan du läsa mer om nämndens verksamheter.

Nämndens medlemmar

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden 2019-2020.

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden mandatperioden 2019-2022. Foto: Johan Nyberg.

Nämnden består av 13 ledamöter och 13 ersättare.

Nämndens presidium består av tre ordförande:

Ordförande: Anders Rubin (S), anders.rubin@malmo.se
Förste vice ordförande: Michael Högberg (L), michael.hogberg@malmo.se
Andre vice ordförande: John Roslund (M), john.roslund@malmo.se

Kontaktuppgifter till övriga ledamöter och ersättare finns här.

Sammanträden

Nämnden har möten en gång i månaden med undantag för juli månad. Mötena är inte öppna för allmänheten, men nämndens beslutsunderlag publiceras ungefär en vecka innan mötet.

Beslutsunderlagen till mötena hittar du här.

Nämndens sammanträdestider 2021:

27 januari

25 februari

24 mars

28 april

26 maj

16 juni

26 augusti

23 september

26 oktober

24 november

15 december

Senast ändrad: