Vår organisation

Som fackförvaltning kan vi fullt ut fokusera på vårt uppdrag och erbjuda samma service, kvalitet och bemötande till alla Malmöbor. Förvaltningen består av fem avdelningar.

Avdelningen för myndighet ansvarar för utredningar och beslut om behov av hjälp utifrån socialtjänstlagen. Avdelningen följer upp och omprövar biståndsbeslut. Om du behöver stöd eller omsorg efter vistelse på sjukhus eller korttidsboende är det en biståndshandläggare som har hand om planeringen.

Avdelningen för ordinärt boende ansvarar för den vård och omsorg som utförs i det egna hemmet och på korttidsplatser. Det vill säga hemtjänst, hemsjukvård, rehab­ilitering, korttidsverksamhet och verksamhetsutveckling med hjälp av bland annat kvalitetsregister.

Avdelningen för särskilt boende ansvarar för den vård och omsorg som ges på våra vård- och gruppboenden. Här ingår också vår nya kostenhet som ska höja kvaliteten på maten och måltidsupplevelsen på alla våra boenden.

Avdelningen för hälsa och förebyggande arbetar med hälso­främjande och förebyggande insatser och har ett särskilt uppdrag att öka livskvaliteten och motverka ofrivillig ensamhet hos äldre. Här ingår bland annat mötesplatser, dagverksamheter, fixartjänst, anhörigstöd, ledsagare, kontaktperson, avlösning, demens- och psykiatri­sjuksköterskor, Silviasystrar och motverkande av våld i nära relationer.

Strategiska utvecklingsavdelningen stödjer arbetet med att utveckla och höja kvaliteten på vård och omsorg, och ser till att förvaltningen når verksamhetsmålen. Avdelningen ansvarar också för arbetet med mänskliga rättigheter, samverkan med Region Skåne och Malmö stads Larmcentral.

Senast ändrad: