Publicerad 2 juni 2020

2 juni 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Besked och beslut

Inom byggprocessen talas det om flera olika typer av beslut och besked. Här finns en kort sammanställning med information om vad de olika beskeden och besluten innebär.

Förhandsbesked

Förhandsbeskedet prövar om det överhuvudtaget är lämpligt att bygga på platsen. Om du vill stycka av en bit mark till en ny fastighet är det lättare om du har ett positivt förhandsbesked. Tänk på att ett positivt förhandsbesked inte automatiskt betyder att du får bygglov för det du vill göra. Förhandsbeskedet vinner laga kraft efter att överklagningstiden har passerat.

Tänk på att du behöver betala en avgift för handläggningen av ditt förhandsbesked. Avgifter som tas ut i samband med bygglov och anmälan baseras på en grundavgift som beslutats av kommunfullmäktige. 

Villkorsbesked

Du kan begära att få ett villkorsbesked innan du ansöker om bygglov. I villkorsbeskedet redogör kommunen i förväg för vilka villkor som kan komma att gälla i ett bygglov. 

Tänk på att du får betala en avgift för handläggningen av villkorsbeskedet. Avgifter som tas ut i samband med bygglov och anmälan baseras på en grundavgift som beslutats av kommunfullmäktige. Villkorsbeskedet är inte bindande och kan inte överklagas.

Besked om bygglov

Själva beslutet om bygglov innebär att din bygglovsansökan har handlagts klart och blivit godkänd. När ett bygglov meddelats får byggnadsarbetena inte påbörjas innan byggherren har fått ett startbesked.

Giltighetstiden för ett bygglov är på fem år förutsatt att du påbörjat byggnationen inom två år från beslutsdatumet. 

Besked om marklov

Marklov innebär att du får tillstånd att avsevärt förändra marken. Det kan också behövas marklov för trädfällning och skogsplantering om kommunen bestämt detta i detaljplanen eller i områdesbestämmelserna.

Besked om rivningslov

Du måste ha rivningslov för att riva en hel eller delar av en byggnad inom detaljplanelagt område. Det gäller även utanför planlagt område, om det finns bestämmelser om detta i områdesbestämmelserna. Utanför planlagt område krävs det inte rivningslov men du behöver göra en anmälan när du ska riva.

Startbesked

Startbesked är ett beslut från bygglovsavdelningen om att du får påbörja åtgärder eller byggen som behövt bygglov, marklov, rivningslov eller anmälan. Vid enkla byggen skickas startbeskedet ut i samband med själva bygglovet. I annat fall behöver du ansöka om startbesked.

Slutbesked

Ett slutbesked är ett beslut från bygglovsavdelningen om att byggnader och anläggningar som fått startbesked nu får tas i bruk och användas. Slutbeskedet är ett godkännande att ett eller flera byggen eller projekt kan anses slutförda.

Du får inte börja använda byggnaden eller projektet innan du har fått ett slutbesked.

Ingripandebesked

Ett ingripandebesked innebär att stadsbyggnadsnämnden utreder och ger ett skriftligt besked om det har vidtagits någon åtgärd som motiverar ett ingripande avseende ett byggnadsverk. Ett ingripandebesked är i första hand till nytta för den som överväger att köpa ett byggnadsverk.

Tänk på att du får betala en avgift för handläggningen av ingripandebeskedet. Avgifter som tas ut i samband med bygglov och anmälan baseras på en grundavgift som beslutats av kommunfullmäktige. Ingripandebeskedet är inte bindande och kan inte överklagas.