Publicerad 24 oktober 2019

24 oktober 2019

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Teknisk anmälanprocessen

Vissa åtgärder kräver inte ett bygglov utan enbart att en teknisk anmälan görs. Här kan du läsa om de olika stegen.

När du gör en teknisk anmälan är det viktigt att du lämnar in rätt handlingar och att de är rätt ifyllda. Handläggningen påbörjas inte förrän alla handlingar är kompletta. Under hela anmälanprocessen har du möjlighet att prata med din handläggare om du har frågor kring din anmälan.

1. Inför din anmälan

En tidig kontakt med Malmö stad kan vara en bra start på ditt byggprojekt. Här får du ofta direkt svar på dina frågor. I vissa fall behöver vi titta närmare på ditt projekt för att kunna svara på din fråga. Det gör vi i så fall kostnadsfritt och återkommer när vi har svar.

2. Anmälan

När din anmälan kommer in till kontoret granskas den för eventuella kompletteringar och en handläggare utses.

Finns det krav på kompletteringar kommer du få ett brev om detta inom några dagar efter att du lämnat in din anmälan. Observera att vi inte påbörjar handläggningen förrän de handlingar som krävs i det aktuella ärendet är inkomna och korrekta. Därför är det viktigt att du ser till att handlingarna är korrekta redan från början.

3. Handläggning

Byggnadsinspektören granskar ärendet utifrån de tekniska egenskapskraven som ställs i plan – och bygglagen och Boverkets byggregler. Exempelvis granskas konstruktionens bärighet och brandskydd samt hygien, hälsa och miljökrav.

4. Tekniskt samråd

Inför beslut om startbesked bjuder stadsbyggnadskontoret in till ett tekniskt samråd. Ett tekniskt samråd är ett möte där vi gemensamt går igenom förutsättningarna för projektet. I enklare ärenden kan samrådsmötet ske per telefon. De som kallas till samrådsmötet är normalt byggherren och kontrollansvarig. Övriga som kan kallas är till exempel konstruktör eller annan sakkunnig.

Om en åtgärd som kräver anmälan uppförs utan att anmälan gjorts eller startbesked har getts är den en olovlig byggnation, så kallat svartbygge. Byggnadsnämnden ska då ta ut en byggsanktionsavgift. Byggnadsnämnden kan också tvinga dig att göra en anmälan eller att återställa, till exempel genom rivning.

5. Slutbesked

Beslut om slutbesked fattas när bygget är slutfört och när förutsättningar finns för att sökande ska få börja använda byggnaden/lokalen etc.

Tänk på att om du börjar använda byggnaden/lokalen etc. innan du har fått ett slutbesked ska stadsbyggnadsnämnden ta ut en byggsanktionsavgift. Sanktionsavgifterna uppgår i de flesta fall till betydande belopp.

Hur lång tid tar det?

Normal handläggningstid för att erhålla ett startbesked för en teknisk anmälan är 4 veckor från det att du lämnat in en komplett ansökan.