Malmö och utjämningssystemet

En del av Malmö stads intäkter kommer från det kommunala utjämningssystemet, som staten beslutat om. Statens syfte med systemet är att jämna ut skillnader mellan kommunerna som beror på faktorer kommunen själv inte kan påverka. På så sätt vill staten säkerställa att invånarna i Sverige får likvärdig kommunal service.

Staten ser regelbundet över systemet och genomför förändringar. Under hösten 2019 har riksdagen beslutat om förändringar i en del av systemet – kostnadsutjämningen – som börjar gälla från 2020.

Här nedanför kan du läsa lite om det kommunala utjämningssystemet och hur det påverkar Malmö.

Vad är det kommunala utjämningssystemet?

Källa: Sveriges kommuner och regioner, SKR
Kommunerna har ansvar för bland annat vård, skola och omsorg samt bostadsplanering och infrastruktur. Dessa verksamheter ska bedrivas likvärdigt i hela landet, det har staten bestämt. Förutsättningarna för det skiljer sig dock mellan olika delar av landet. Bland annat är det olika hur stora inkomster kommuninvånarna har och därmed blir det skillnad i hur mycket pengar en kommun får in via kommunalskatten.

För att skapa likvärdiga förutsättningar för alla kommuner att tillhandahålla offentliga tjänster finns ett kommunalt utjämningssystem, beslutat av riksdagen. De flesta kommuner får ett bidrag genom utjämningssystemet, medan några få kommuner med hög skattekraft betalar en avgift (av Sveriges 290 kommuner är det endast ett tiotal som betalar avgift).

Källa: SCB, Kommunalekonomisk utjämning utfall 2020

Senast ändrad: 2020-01-10 16:44