Äppelvillan

Äppelvillan är en grundskola för elever med diagnos inom autismspektrum i skolår 1–6. På Äppelvillan finns plats för cirka 6 elever. Äppelvillan tillhör skolområde autism men är lokalintegrerade på Värner Rydénskolan.

Pedagogiken på Äppelvillan bygger på kunskap om de individuella stödbehov som kan finnas vid autismspektrumdiagnoser. Eleverna undervisas individuellt eller i mycket små grupper och undervisningen individualiseras utifrån elevens styrkor, intresseområden och utvecklingsbehov.

Det pedagogiska förhållningssättet anpassat för personer med autism, vilket bland annat innebär:

  • anpassningar i klassrumsmiljön,
  • visuell tydlighet i undervisningen,
  • nära samarbete med vårdnadshavarna och
  • individualiserade scheman, arbetssätt och hjälpmedel.

Eleverna läser enligt grundskolans kursplaner och mål och eleverna har möjlighet att nå målen i alla ämnen. Därutöver ges eleverna möjlighet att utveckla sin sociala förmåga och medvetenhet om funktionsnedsättningen, vilket syftar till att skapa
förutsättningar för självständighet.

På Äppelvillan erbjuds fritidshemsverksamhet för de elever som har behov av det. Fritidshemmet bedriver sin verksamhet i samma lokaler som skolverksamheten. Personalen på fritidshemmet arbetar även i skolan. Målet för fritidshemsverksamheten är att komplettera skolverksamheten med fokus på social träning.

Verksamheten är stadsdelövergripande, vilket innebär att elever från hela Malmö är välkomna att ansöka om en plats på Äppelvillan.

Senast ändrad: 2019-08-26 09:39