Olympen

Olympen är en grundskola för elever med diagnos inom autismspektrum i skolår 4–9. På Olympen finns plats för cirka 9 elever. Olympen tillhör skolområde autism och ligger i Sege park-området.

Pedagogiken på Olympen bygger på kunskap om de individuella stödbehov som kan finnas vid autismspektrumdiagnoser. Eleverna undervisas enskilt eller i mycket små grupper och undervisningen individualiseras utifrån elevens styrkor, intresseområden och utvecklingsbehov.

Det pedagogiska förhållningssättet anpassat för personer med autism, vilket bland annat innebär:

  • anpassningar i klassrumsmiljön,
  • visuell tydlighet i undervisningen,
  • nära samarbete med vårdnadshavarna och
  • individualiserade scheman, arbetssätt och hjälpmedel.

Eleverna läser enligt grundskolans kursplaner och mål och eleverna har möjlighet att uppnå full gymnasiebehörighet. Därutöver ges eleverna möjlighet att utveckla sin sociala förmåga och medvetenhet om funktionsnedsättningen, vilket syftar till att skapa förutsättningar för självständighet.

På Olympen erbjuds fritidshemsverksamhet och korttidstillsyn enligt LSS för de elever som har behov av det. Fritidshemmet bedriver sin verksamhet i samma lokaler som skolverksamheten. Personalen på fritidshemmet arbetar även i skolan. Målet för fritidshemsverksamheten är att komplettera skolverksamheten med fokus på social träning.

Verksamheten är stadsdelövergripande, vilket innebär att elever från hela Malmö är välkomna att ansöka om en plats på Olympen.

Senast ändrad: 2018-08-20 14:23