Citadellsfogen

Citadellsfogen är Västra Hamnens entré i sydväst. På sikt ska Citadellsfogen få en tät och blandad stadsbebyggelse med bostäder, kontor, förskola, parkeringshus och centrumverksamheter.

En ny detaljplan för området väntas bli klar under 2021 och i samband med detta påbörjas omfattande markarbeten, rivningar och sanering av förorenad mark. En ny gymnasieskola står klar år 2024. För den östra delen av Citadellsfogen, kvarteret Abborren, finns redan en ny detaljplan där nya bostäder och kontor växer fram.

Längs med Sillabanan

Namnet Citadellsfogen kommer från närheten till Malmöhus slott (Citadellet) och från områdets funktion: en fog mellan två utbyggnadsområden, Västra Hamnen och Universitetsholmen, samt de äldre områdena Ribersborgsstranden, Slottsstaden och Slottsparken med Malmö muséer.

Citadellsfogen bildades genom utfyllnader av havet mellan åren 1875 och 1890, då Malmö behövde en större hamn. Citadellsfogen blev en länk mellan fastlandet och det nya industriområde som växte fram på platsen och som i över hundra var ett spår- och bangårdsområde för bland annat den gamla Limhamnsbanan, även kallad Sillabanan, vars sträckning än idag präglar områdets struktur.

Malmö stad tog 2012 fram ett värdeprogram för Citadellsfogen. Värdeprogrammet har legat till grund för detaljplanearbetet för området.

En länk mellan Västra Hamnen och innerstaden

Citadellsfogen är en plats där det rör på sig. Många fotgängare och cyklister passerar på vägen mot Ribersborgsstranden eller andra delar av Västra Hamnen. Trafiksituationen i området kompliceras av att Västra Hamnen är en halvö med bara tre tillfarter för biltrafik, varav två ansluter till Citadellsfogen.

Förutsättningarna för fotgängare och cyklister ska förbättras men området kommer även framöver att hantera mycket bil- och kollektivtrafik. MalmöExpressens linjer 8 och 10 kommer passera Citadellsfogen, nödvändiga anpassningar och ombyggnad av gator planeras starta år 2022/2023.

Från genomfart till levande stadsmiljö

Citadellsfogen kommer på sikt få en tät och blandad stadsbebyggelse med bostäder, kontor, förskola, parkeringshus och centrumverksamheter. Längs med Citadellsvägen planeras en ny, större gymnasieskola, Universitetsholmens gymnasium, som ersätter den tidigare skolan med samma namn. Skolan beräknas vara färdigbyggd år 2024.

Genom omvandlingen ska också de olika vattenrum som omger Citadellsfogen göras mer synliga och tillgängliga. Turbinkanalen med sin lummiga grönska och rika fågelliv, inloppet till Varvskanalen med bebyggelse, båtplatser och stensatt kajkant samt Citadellshamnen med träbryggor och fiskehoddor, är och förblir unika miljöer vid Citadellsfogen.

Karta över området