$left
$middle

Citadellsfogen

Citadellsfogen är Västra Hamnens entré i sydväst. Här planeras för tät, blandad stadsbebyggelse med bostäder, kontor, förskola, parkeringshus och centrumverksamheter.

En ny detaljplan för området har antagits och följs av omfattande markarbeten, rivningar och sanering av förorenad mark. En ny gymnasieskola står klar år 2024. För den östra delen av Citadellsfogen, kvarteret Abborren, finns också en ny detaljplan. Här växer just nu nya byggnader med bostäder och kontor fram.

Mark längs med gamla Sillabanan

Namnet Citadellsfogen kommer från närheten till Malmöhus slott (Citadellet) och från områdets funktion: en fog mellan två utbyggnadsområden, Västra Hamnen och Universitetsholmen, samt de äldre områdena Ribersborgsstranden, Slottsstaden och Slottsparken med Malmö museum.

Citadellsfogen bildades genom utfyllnader av havet mellan åren 1875 och 1890, då Malmö behövde en större hamn. Citadellsfogen blev en länk mellan fastlandet och det nya industriområde som växte fram på platsen. I mer än hundra var det ett spår- och bangårdsområde för den gamla Limhamnsbanan, även kallad Sillabanan, vars sträckning än idag präglar områdets struktur.

Malmö stad tog år 2012 fram ett värdeprogram för Citadellsfogen. Värdeprogrammet har legat till grund för arbetet med en detaljplan för området.

En länk mellan Västra Hamnen och innerstaden

Citadellsfogen är en plats med mycket rörelse. Många fotgängare och cyklister passerar på vägen till och från Ribersborgsstranden eller Västra Hamnen. Trafiksituationen i området kompliceras av att Västra Hamnen är en halvö med bara tre tillfarter för biltrafik, varav två ansluter till Citadellsfogen.

Det gamla järnvägsspåret som löper genom området ska bli till ett grönt stråk som länkas ihop med förskolans gård, bostadsgårdarna och en park. Längs med Turbinkanalen anläggs ett stråk för cyklister. För att öka trafiksäkerheten i området ska vägarna breddas och byggas ut. Två separata broar för gång och cykel ska också anläggas.

Förutsättningarna för fotgängare och cyklister ska förbättras men området kommer även framöver att hantera mycket bil- och kollektivtrafik. Malmöexpressens linjer 8 och 10 kommer att passera Citadellsfogen. Anpassningar och ombyggnad av gator planeras starta år 2023/2024.

Från genomfart till levande stadsmiljö

Citadellsfogen kommer på sikt att få en tät och blandad stadsbebyggelse med bostäder, kontor, förskola, mobilitetshus och centrumverksamheter. Vid Citadellsvägen byggs en ny gymnasieskola, Malmö Citadellsgymnasium. Skolan beräknas vara inflyttningsklar hösten 2024.

Genom omvandlingen av området ska de vattenrum som omger Citadellsfogen bli mer synliga och tillgängliga. Turbinkanalen med sin lummiga grönska och rika fågelliv, inloppet till Varvskanalen med bebyggelse, båtplatser och stensatt kajkant samt Citadellshamnen med träbryggor och fiskehoddor är och förblir unika miljöer vid Citadellsfogen.

Karta över området

Värdeprogram för Citadellsfogen

Värdeprogrammet för Citadellsfogen syftar till att skapa en samsyn mellan Malmö stads förvaltningar, att formulera en vision och helhetsbild med gemensamma värden samt att skapa ett gemensamt planeringsunderlag för Citadellsfogen.

sv