$left
$middle

Masthusen

Masthusen är en del av Västra Hamnens centrala kvarter. Sista etappen av området håller på att bebyggas med bostäder, kontor, centrumverksamhet, förskola, studentbostäder och parkeringshus.

Inom området (Bilen 23 m fl) ska tre nya kvarter byggas, och på den allmänna platsmarken anlägger vi en gånggata; Öglegången, samt ett mindre torg; Tåtplatsen. Torget och gånggatan kommer bli en naturlig fortsättning och sammankoppling med Masthustorget i norr.

Brunt marktegel och nya träd

Tåtplatsen kommer få ett sammanhängande golv i form mörkbrunt marktegel, med inslag av planteringar och träd. Ut mot Stora Varvsgatan kommer torget ramas in av upphöjda planteringar. I den västra delen av torget, mot Öglegången, kommer träd planteras i en dunge. Träden är placerade på detta sätt för att i framtiden ge plats åt en mindre uteservering. På torget kommer vi att placera ett nytt konstverk som är speciellt framtaget för platsen.

Längs gånggatan kommer det också planteras nya träd, dessutom tillkommer det sittplatser.

Illustration av hur Tåtplatsen i området Masthusen i Västra Hamnen kommer se ut.

Kommande torget Tåtplatsen i Masthusen. Illustration: Berg & Dahl

Färdigt 2023

Gånggatan och torget planeras att vara färdiga 2023. Därefter följer färdigställande av Tampgatan och ombyggnad av Stora Varvsgatan och Stormastgatan i takt med att fastighetsägarnas tidplan.

Karta över området