$left
$middle

Under 2022-2023 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Stortorget

Offentlig konst

Statyn av Karl X Gustav som är placerad på Stortorget. Foto Merja Diaz

  • Centrum
  • 1530-tal

Stortorget är det första som möter många Malmöbesökare och torget är kantat av flera sevärda byggnader: Malmö Rådhus, Residenset, Jörgen Kocks hus från 1500-talet, hotell Kramer i fransk chateau-stil och Apoteket Lejonet.

Inom Gamla Staden i Malmö finns idag flera olika torg. Stortorget är det nordligaste och centralt beläget i staden och bara några kvarter söderut från stadens gamla strandlinje (utmed Norra Vallgatan) och nära vägstråket Västergatan-Adelgatan-Östergatan som var stadens huvudgata under medeltiden.

Historik under dansk tid

Efter beslut tagit av borgmästaren Jörgen Kock började ett nytt torg, Stortorget, anläggas i Malmö i slutet av 1530-talet. På platsen som valdes för torget fanns ett helt kvarter med bebyggelse. Här låg bland annat det stora Helgeandsklostret med kyrka. Efter reformationen i Danmark revs ett flertal kloster, bland annat Helgeandsklostret i Malmö. Det stora torg som skapades på platsen omtalas år 1542 som Det nya torget. Torget var nästan kvadratiskt med sidor på ungefär 140 meters längd. När Stortorget anlades försvann även bitar av fyra äldre gator som sträckt sig kring det borttagna kvarteret. Det var Helligeststredet i väster, Helligesthus Kirckestrede i norr, Söndregade i öster och Kindhestestredet i söder.

Ekonomi på framfart

Under 1500-talet blomstrade ekonomin i många danska städer genom en växande nationell och internationell handel. I Malmö medförde det att det gamla marknadstorget som utgjordes av ett bredare parti av Adelgatan under medeltid och 1500-talets början blev för litet. Lösningen blev att anlägga Stortorget och något senare Lilla Torg strax sydväst där om. Till Stortorget ledde den huvudväg från söder som idag heter Södergatan.

På Stortorget handlade borgare, handelsmän och tillresta från stadens omgivningar med bland annat jordbruksprodukter som spannmål och djur, till exempel så kallade stalloxar som skulle skeppas över till Själland och drivas söderut genom Danmark till handelsplatser i Norra Tyskland. Borgare som var handelsmän och/eller hantverkare sålde en mängd olika bruksvaror, närproducerade eller importerade, till de som besökte marknaden i staden.

Vattenförsörjning från Pildammarna

För att få vatten till Stortorget och närliggande bebyggelse skapades redan på 1500-talet en vattenledning från Pildammarna som låg söderut på stadens ägor. Vatten leddes i rör skapade av urborrade furustammar i tre- eller fyrameterslängder som skarvades med muffar av järn. I nordöstra delen av Stortorget, framför stadens rådhus, placerades ett oktagonalt vattenkar eller reservoar för vatten, som ibland kallas vannkunsten i äldre skrifter. I cisternen fanns nämligen en så kallad Morian, det vill säga en staty av Mauritius, som var ett skyddshelgon för köpmän. Vattensystemet var för tiden avancerat och vatten leddes från reservoaren ut till kar med pumpar på anslutande gårdar. Platsen för den gamla cisternen är idag utmärkt på torget med tio vita marmorstenar i torgets stenläggning.

Historik under svensk tid

På det stora, öppna torgets västra del uppfördes år 1705 en byggnad kallad Högvakten som var ett vakthus med arrestlokaler och utrymmen för militär. Byggnaden fanns kvar fram till slutet av 1700-talet. Från åtminstone tidigt 1700-tal fanns det också en krans av planterade träd, lind, kastanj och valnötsträd, utmed torgets sidor.

Staty av Karl X Gustav

Centralt på Stortorget placerades år 1896 en stor ryttarstaty föreställande kung Karl X Gustav. Statyn är skulpterad av Johan Börjesson. Det var under Karl X Gustavs regeringstid som Skåne blev svenskt efter freden i Roskilde 1658. Statyn placerades i en cirkulär anläggning mitt på torget.

Trafiken förflyttades

Trafiken i staden dominerades fram till sent 1800-tal av gående och av hästdragna vagnar. Stortorget hart länge varit en viktig plats i staden och varit en central nod i trafiksystemet. Men med spårvagnens elektrifiering övertogs denna roll från 1800-talets slut allt mera av det yngre Gustav Adolfs Torg. Stortorget trafikerades dock av hästspårvagnar år 1887–1907, hästomnibussar åren 1898–1907 och elektriska spårvagnar åren 1906–1957. Under 1900-talet har biltrafiken också berört Stortorget och delar av torget har utgjort, och utgör fortfarande, parkeringsplats. Trafiken på övriga delar av torget domineras idag av gående och cyklister.

Bebyggelsen kring Stortorget idag

När Stortorget anlades flyttades stadens rådhus till dess östra sida. Det var klart 1547 och var då det största i Norden. I anslutning till torgets nordöstra del ligger det gamla Kockska huset från 1520-talet. Det var stadens borgmästare Jörgen Kock som lät uppföra den pampiga anläggningen. Vid torgets nordöstra sida ligger landshövdingens residens. Andra kända byggnader vid Stortorget är Hotell Kramer och Apoteket Lejonet.

Kontakta oss

sv