$left
$middle

Förskoleenkäten

Förskoleenkäten genomförs vartannat år och ger vårdnadshavare möjlighet att svara på frågor om trivsel, omsorg, utveckling och lärande, delaktighet och inflytande samt förskolans kontakt med hemmet. Förskoleenkäten har genomförts under februari-mars 2023.

Resultaten i korthet

 • 88 procent har svarat att de är nöjda med sin förskola.
 • 85 procent kan rekommendera sitt barns förskola
 • Svarsfrekvensen har ökat från 69 procent 2021 till 79 procent i år.
 • Andelen instämmande svar är i genomsnitt 88 procent för samtliga frågor.
 • Andel nöjda är särskilt hög på frågorna om barnet trivs med barnen på förskolan (94 procent) och personalen på förskolan (95 procent), om barnet har roligt på förskolan (94 procent) samt om personalen bemöter vårdnadshavaren på ett respektfullt sätt (94 procent).
 • Andelen nöjda är något lägre på frågor som rör personaltäthet (73 procent), barngruppernas storlek (77 procent) samt information från förskolan (79 procent).
 • Förskolor med högre andel förskollärare har generellt sett fler nöjda vårdnadshavare. Vårdnadshavare är generellt sett mindre nöjda på förskolor där sjukfrånvaro och personalomsättning är högre.

Vill du ta del av resultat från tidigare år?

Rapporter av förskolenkäten finns arkiverade sedan 2014. Meddela vilket år du är intresserad av.

Varför en förskoleenkät?

Förskoleenkäten ger dig som vårdnadshavare möjlighet att vara med och påverka ditt barns förskola. Vi som jobbar i förskolan vill veta hur du som vårdnadshavare upplever ditt barns förskola. Det ger oss ökad förståelse och värdefull information, som vi tar vi med oss i det dagliga arbetet och i vårt kvalitetsarbete. Det är ett underlag som är viktigt både för den enskilda förskolan och för alla förskolor i Malmö. Frågorna i Förskolenkäten har koppling till skolans läroplan, skollagen och förskolans förutsättningar. 

Delaktighet och påverkan i förskolan

Ett gott samarbete mellan dig som vårdnadshavare och din förskola är värdefullt för att vi ska kunna skapa så bra förutsättningar som möjligt för ditt barn. Det finns olika sätt att vara delaktig i ditt barns förskola eller vara med och påverka. Förskoleenkäten är ett sätt.

Så här har enkäten genomförts

 • Förskoleenkäten 2023 har gått ut till alla vårdnadshavare till barn i förskolor i Malmö, båda kommunala och fristående.
 • Undersökningen har genomförts under vecka 6–12, 2023. Sista svarsdag var den 22 mars.
 • Enkätresultaten beräknas vara klara i slutet av maj 2023. Vårdnadshavare får då ta del av förskolans resultat via förskolans rektor, och det övergripande resultatet publiceras på malmo.se.
 • Undersökningen har gjorts med en kombination av postala och digitala utskick. I det postala utskicket fanns en QR-kod och länk för att besvara enkäten via webben.
 • För barn med två vårdnadshavare, har båda kunnat svara på enkäten. I resultat och svarsfrekvens beräknas svaren som ett svar per barn.
 • Enkäten har översatts till sex språk (arabiska, engelska, albanska, persiska, somaliska och finska).

In other languages

The online survey has been translated into multiple languages.

Vanliga frågor och svar

Här har vi samlat frågor och svar om enkäten som du som vårdnadshavare kan behöva veta.

Enkäten ger dig som vårdnadshavare en möjlighet att vara med och påverka ditt barns förskola.

Vi som jobbar i förskolan vill veta hur du som vårdnadshavare upplever ditt barns förskola. Det ger oss ökad förståelse och värdefull information, som vi tar vi med oss i det dagliga arbetet och i vårt kvalitetsarbete. Det är ett underlag som är viktigt både för den enskilda förskolan och för alla förskolor i Malmö.

Förskoleenkäten går ut till alla vårdnadshavare till barn i förskolor i Malmö, båda kommunala och fristående. Om ni är två vårdnadshavare kan båda svara. Du får enkäten utifrån ditt barns plats i förskolan den 1 december 2022. Om ditt barn börjat förskolan efter den 1 december kommer du inte att få enkäten.

Om du har fler än ett barn i förskola svarar du på en enkät per barn. Det är viktigt att du fyller i rätt enkät för respektive barn, därför är enkäten märkt med barnets namn.

Ni kan ni välja att svara gemensamt eller skicka in varsitt svar. Om ni skickar in varsitt svar kommer svaren att vägas ihop till ett genomsnitt för barnet.

Genom att väga ihop svaren till ett kan vi ge alla möjlighet att svara, vi kan redovisa en svarsfrekvens som bygger på antal barn och svaren från vårdnadshavare väger lika tungt i redovisningen oavsett om en eller två vårdnadshavare svarar.

Det kan naturligtvis vara svårt att besvara en enkät om ditt barns förskola när du inte deltar i verksamheten om dagarna. Vi ber dig att svara utifrån din upplevelse och dina intryck. Där du helt saknar underlag kan du naturligtvis svara vet ej.

Dina svar behandlas anonymt, ingen får veta hur just du har svarat. Svaren sammanställs för respektive förskola eller avdelning. Varje förskola tar del av sitt resultat och använder det i sitt kvalitetsarbete. Resultatet sammanställs också för alla förskolor i Malmö, både kommunala och fristående.

Rektor ser till att du får ta del av enkätresultatet för ditt barns förskola. På malmo.se kommer du också kunna läsa om det övergripande resultatet för alla förskolor i Malmö.

Svaren sammanställs och redovisas så att det inte framgår vad någon har svarat. Dina svar behandlas anonymt, ingen får veta hur just du har svarat.

Då registreras det sist inkomna svaret.

Enkäten finns översatt till 6 språk (engelska, arabiska, albanska, persiska, somaliska och finska). Genom att besvara enkäten via webben kan du välja vilket språk du vill besvara enkäten på.

Nej, det är frivilligt att delta i undersökningen. För att få tillförlitliga resultat och få ta del av så många röster som möjligt, hoppas vi på hög svarsfrekvens. Därför uppskattar vi om du vill svara på enkäten.

Det kan ibland överlappa, så att påminnelsen skickats ut innan ditt svar kommit fram och registrerats hos oss. Du kan då bortse från påminnelsen.

Undersökningen genomförs av Malmö stad i samarbete med Origo Group.

Om du har frågor kring ditt lösenord eller din inloggning:

E-post: skola@origogroup.com

Telefon: 013–465 61 00

Om du har andra frågor om undersökningen:

E-post: malmostad@malmo.se

Telefon: 040–34 10 00

Enkäten genomförs vartannat år. Senaste undersökningen gjordes 2023.

Kontakta oss

Malmö stads kontaktcenter

Telefon:
040-34 10 00
Telefontider:
Vardagar 08.00–17.00
sv