Enskilda avlopp

Du som äger en byggnad som inte är inkopplad på det kommunala avloppsnätet har ett direkt ansvar för rening av ditt avloppsvatten. Du kan antingen rena avloppsvattnet i en egen enskild anläggning eller bygga en gemensam reningsanläggning tillsammans med dina grannar. Här kan du läsa om hur du ska göra när du anlägga ett nytt avlopp eller förändra ett befintligt. 

Vad menas med enskilt avlopp?

Enskilt avlopp är bland annat slutna tankar, mulltoa, trekammarbrunn/slamavskiljare med efterföljande rening eller minireningsverk. Här kan du läsa om vad som gäller för enskilt avlopp på landsbygden - avlopp som inte är anslutet till det kommunala avloppsnätet - eller ligger inom koloniområde.

Enskilt avloppp ska inte förväxlas med det kommunala avlopssnätet som VA Syd hanterar och som majoriteten av hushållen i Malmö är knutna till.

Äger du ett enskilt avlopp, räknas du som verksamhetsutövare enligt lagen (miljöbalken). Det betyder att du måste söka tillstånd från miljöförvaltningen inför nybyggnation eller större ändringar av avloppsanläggningen. När du ansökt eller anmält ditt enskilda avlopp, är du ansvarig för löpande underhåll och kontroll av avloppsanläggningen så att den fungerar som den ska. Du är också ansvarig för att gällande lagstiftning och bestämmelser följs.  Läs om ditt respektive miljöförvaltningens ansvar.

Ska du ansöka eller anmäla avloppsanläggning?

Ska du anlägga ett nytt enskilt avlopp så måste du ansöka om detta hos miljöförvaltningen. 

Ska du ändra något i ditt befintliga avlopp ska du anmäla detta till miljöförvaltningen. 

Här finns information som du behöver för att bygga ny eller ändra i befintlig avloppsanläggning, till exempel om reningskrav vid nyanläggning.

Varför det är viktigt att rena avloppsvatten

Otillräckligt renat avloppsvatten kan vara farligt för både människors hälsa och miljön. I orenat avloppsvatten finns bakterier, virus, näringsämnen och organiskt material. Bakterier och virus kan spridas till dricks- och badvatten och göra oss sjuka. Utsläpp av näringsämnen orsakar övergödning i våra vattendrag, sjöar och hav med bland annat igenväxning och syrebrist som följd.

Enskilda avlopp på landsbygden

Är ditt nuvarande avlopp godkänt?
Skaffa dig en uppfattning av din avloppsanläggnings status genom att använda dig av vår checklista för enskilda avlopp.

Senast ändrad: 2017-11-14 15:34