$left
$middle

Ansökningsprocessen för att anlägga eller ändra ett enskilt avlopp

När du har bestämt dig för att anlägga ett enskilt avlopp, eller ändra en befintlig avloppsanläggning behöver du skicka in en ansökan eller anmälan till Malmö stad. Du specificerar i blanketten om det rör sig om en anmälan på grund av ändring eller om du ska ansöka om att bygga nytt.

Din ansökan måste lämnas in i god tid innan arbetet påbörjas eftersom det krävs granskning, besiktning och diskussion med eventuellt berörda grannar eller sakägare innan tillstånd kan lämnas.

1. Bestäm vilken avloppsanläggning du vill ha

När du som fastighetsägare står inför en installation av ett enskilt avlopp finns det ett antal frågor du behöver besvara. De påverkar var anläggningen ska placeras och vilken anläggningstyp som är lämpligast att anlägga på just din fastighet.

Du behöver till exempel ta ställning till

  • på vilket djup grundvattnet ligger
  • om anläggningen klarar sig med självfall, eller om den behöver förstärkas med pump
  • hur stor tomtyta som kan tas i anspråk av avloppsanläggningen.

2. Fyll i och skicka in ansökan

I båda fallen ska du alltid bifoga en så kallad situationsplan.

För platskonstruerade anläggningar såsom markbäddar, infiltrationsanläggningar med mera ska även en anläggningsritning bifogas.

För att kunna behandla din ansökan eller anmälan måste du lämna så kompletta uppgifter som möjligt. Du kommer att kontaktas om anmälan är ofullständig eller behöver kompletterande uppgifter.

3. Om ansökan behöver kompletteras – Beslut med villkor

Miljöförvaltningen kontaktar dig om ansökan behöver kompletteras med bilagor eller uppgifter. När dessa har kommit in, påbörjar vi handläggning av din ansökan.

Om de inte kommer till miljöförvaltningen inom föreskriven tid, kan ärendet avvisas på grund av att beslutsunderlaget är bristfälligt.

4. Om ansökan är komplett – Handläggning av ansökan

Om din ansökan eller anmälan är komplett vid registrering påbörjar miljöförvaltningen handläggning av din ansökan. Du blir kontaktad av den tjänsteperson som handlägger ditt ärende.

Miljöförvaltningen granskar att anläggningen uppfyller lagstiftningen. Om avloppsanläggningen bedöms uppnå reningskraven och inga andra hinder finns får du ett tillstånd. Om miljöförvaltningen däremot bedömer att den ansökta anläggningen inte uppfyller ställda krav har du som fastighetsägare två val:

  • förändra ansökan eller anmälan
  • få ett beslut om avslag. 

5. Yttrande från berörda

Ansökan eller anmälan kan skickas till eventuella grannar och andra sakägare inom 100-150 meter. Detta görs för att de kan tillföra ärendet viktig information om bland annat deras fastigheters dricks- och avloppsvattenförhållanden.

6. Platsbesök

Kommunen kommer ut och tittar på platsen för anläggningen tillsammans med sökande.

Kommunen gör ett platsbesök på fastigheten tillsammans med sökande. Vid platsbesöket undersöks den tilltänkta avloppsanläggningens utformning och konstruktion samt påverkan på omgivningen.

7. Beslut

När ärendet är utrett fattar kommunen ett beslut.

8. Bygg anläggningen

När kommunen har tagit ett beslut, får du ett skriftligt tillstånd och du kan då anlägga avloppet på den ansökta platsen eller göra de förändringar som du har anmält. Med tillståndet följer ett antal villkor som ska följas vid anläggandet och driften av anläggningen: Det medföljer även ett Utförandeintyg som ska fyllas i av entreprenören under anläggandet och skrivas under av både entreprenör och fastighetsägare/sökande. Det kan även krävas att fotodokumentation görs och skickas in till miljöförvaltningen.

Efter att tillståndet har utfärdats har du fem år på dig att anlägga avloppsanläggningen eller göra de förändringar du har anmält. Anläggning som ska byggas måste dock påbörjas inom två år. Om du har fått föreläggande från oss behöver åtgärderna vara utförda inför det att föreläggandet börjar gälla

Information om hur du överklagar ett beslut medföljer beslutet.

Malmö stad skickar beslutet till dig och samtliga grannar/sakägare som yttrat sig under handläggningens gång. Beslutet träder generellt i kraft tre veckor efter att sökande och eventuella grannar/sakägare har tagit del av beslutet och om det inte överklagas. Du får påbörja anläggandet av avloppsanläggningen när du tagit del av beslutet. Vi råder dig dock att invänta att beslutet vunnit laga kraft innan du påbörjar anläggandet om det finns grannar/sakägare som kan komma att överklaga beslutet.

9. Slutbesiktning

Kontakta miljöförvaltningen och boka en slutbesiktning minst en vecka innan du planerar besiktningen. Vid besiktning ska samtliga rördragningar vara synliga. Exempelvis får inte en sluten tank övertäckas innan besiktning.

Kontakta oss

Enheten för hälsa och omgivning

Telefon:
040-34 35 15
Telefontider:
Måndag–fredag klockan 09.00–12.00 och 13.00–15.30.
sv