$left
$middle

Anlägg ett enskilt avlopp

Om du äger en byggnad som inte är inkopplad på det kommunala avloppsnätet har du ett så kallat enskilt avlopp. Du har då ett direkt ansvar för rening av ditt avloppsvatten.

Majoriteten av hushållen i Malmö är knutna till det kommunala vatten och avloppsnätet som hanteras av VA Syd. På VA Syds hemsida hittar du information om vatten- och avloppsarbeten, dricksvatten, kartor- och installationsritningar, översvämning med mera.

Enskilt avlopp är slutna tankar, mulltoa och trekammarbrunn/slamavskiljare med efterföljande rening och minireningsverk.

Om du äger ett enskilt avlopp måste du söka tillstånd från miljöförvaltningen inför nybyggnation eller större ändringar av avloppsanläggningen.

Du behöver tillstånd för att

 • anlägga ett minireningsverk
 • anlägga ny avloppsanläggning för bad-, disk- och tvättvatten (BDT-vatten), vattentoalett och BDT-vatten till markbädd eller motsvarande och vattentoalett ansluten till sluten tank
 • ändra befintlig avloppsanläggning, byta sluten tank, eller väsentligt öka belastningen av avloppsvatten till avloppsanläggningen
 • installera kompletterande fosforrening till befintlig markbädd
 • koppla vattentoalett till befintlig avloppsanläggning, om denna tidigare inte har haft vattentoalett inkopplad.

Miljösanktionsavgift

Om du anlägger en avloppsanläggning utan tillstånd kan du bli skyldig att betala en så kallad miljösanktionsavgift. Därefter måste du visa att anläggningen har den utformning och funktion som krävts om du skulle ha sökt tillstånd innan den byggts. Om du inte kan visa att avloppsanläggningen uppfyller kraven kan du bli tvungen att bygga en ny anläggning eller flytta den befintliga.

Du behöver inte tillstånd för att

 • byta en ledning, till exempel vid stopp eller läckage, om det kan betraktas som underhåll och ledningen inte får en ny dragning.
 • byta ut en slamavskiljare mot ny likvärdig, om slamavskiljaren ligger på samma plats som tidigare.

Läs mer

Kontakta oss

 • Avdelningen för miljö- och hälsoskydd

  • E-post:  miljo@malmo.se
  • Telefon:  040-34 35 15
  • Telefontider: 
   Vardagar klockan 08.30-12.00 och 13.00-15.30
  • Postadress: 
   Avdelningen för miljö- och hälsoskydd, Miljöförvaltningen
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Bergsgatan 17
  • Besökstider: 
   Vardagar klockan 09.00–12.00 och 13.00–15.30
sv