$left
$middle

Ansvar och krav kring enskilda avlopp

Du och miljöförvaltningen har olika ansvarsroller i planeringen och bygget av ett enskilt avlopp.

Ditt ansvar som ägare

Det är du som ansöker som är ansvarig att lämna den information som behövs för handläggning hos miljöförvaltningen. Du ska visa att avloppsanläggningen inte kan medföra någon risk för olägenhet för människor eller miljön. Miljöförvaltningen kan därför komma att efterfråga ytterligare information efter det att du har skickat in din ansökan.

VA Syds ansvar för det kommunala avloppet

Av hälso- eller miljöskäl är det kommunens skyldighet att ansvara för vatten- och avloppshantering när detta ska hantera ett större område. Med större område menas ungefär 10–20 tätt intilliggande hushåll.

Ibland kan även en fastighet utanför verksamhetsområdet kopplas in på det kommunala avloppsnätet. Sådan inkoppling brukar finnas där det är korta avstånd mellan fastigheten och befintliga avloppsledningar, eller om flera fastigheter vill koppla in sig samtidigt.

Kontakta VA Syd för mer information och frågor om inkoppling på det kommunala avloppet.

Miljönämnden och miljöförvaltningens ansvar

Miljönämnden är tillstånds- och tillsynsmyndighet för enskilda avlopp i Malmö. Miljöförvaltningen ansvarar för handläggningen av ansöknings- och tillsynsärenden. Förvaltningens roll i ett ansökningsärende är att granska och bedöma om den avloppsanläggning som du vill anlägga uppfyller lagstiftningens krav.

Kontakta oss

Enheten för hälsa och omgivning

Telefon:
040-34 35 15
Telefontider:
Måndag–fredag klockan 09.00–12.00 och 13.00–15.30.
sv