$left
$middle

Olika avloppslösningar

Under handläggningen gör kommunen en bedömning om det är en lämplig anläggning utifrån fastighetens förutsättningar och anläggningens utförande.

Skyddsnivåer

Idag utgår kraven på enskilda avlopp från anläggningens funktion. Kraven ställs genom så kallade skyddsnivåer där de olika nivåerna motsvarar avloppsanläggningens reningsgrad för organiskt material, fosfor och kväve.

Malmö stad har gjort bedömningen att hög skyddsnivå för fosfor ska gälla för avloppsanläggningar i Malmö med utsläpp av renat avloppsvatten till ytvatten. Det kan också krävas hög skyddsnivå för kväve för anläggande av infiltrationsanläggningar i områden där det finns risk att det renade avloppsvattnet kan påverka grundvattnets kvalitet negativt.

Förteckning över vanliga avloppsanläggningars skyddsnivåer

Avloppsvatten

Anläggningstyp

Hög skyddsnivå fosfor

Hög skyddsnivå kväve

WC+BDT

Markbädd

Nej

Nej


Infiltration

Nej

Nej


Infiltration + kemfällning

Ja

Nej


Markbädd + fosforfälla/kemfällning

Ja

Nej


Markbädd + kemfällning + efterpolering

Ja

Ja


Minireningsverk + polerbädd*

Ja

Ja


Kretsloppslösning (till exempel urinavskiljning

Ja

Ja

WC/BDT

Extremt snålspolande toalett till sluten tank + BDT till infiltration/markbädd

Ja

Ja

Torr toalett/BDT

Multrum/Mulltoa med mera + infiltration

Ja

Ja


Multrum/Mulltoa med mera + markbädd

Ja

Ja

* Cirka tio kvadratmeter och minst 40 cm djup/mäktighet eller motsvarande funktion.

Vilken skyddsnivå gäller dig?

Du som är fastighetsägare har rätt att få en bedömning och beslut från miljöförvaltningen för just den skyddsnivå som gäller för din fastighet. För att få en sådan bedömning måste du kontakta miljöförvaltningen. Handläggningen debiteras med timtaxa.

Vid kontakt med konsulter och entreprenörer inför anläggandet av en ny enskild avloppsanläggning behöver du förmedla information om skyddsnivån för att anläggningen ska bli rätt projekterad.

Normal skyddsnivå

Organiskt material (BOD7)

90 % reduktion


Fosfor (Ptot)

70 % reduktion

Hög skyddsnivå

Organiskt material (BOD7)

90 % reduktion


Fosfor (Ptot)

90 % reduktion


Kväve (Ntot)

50 % reduktion)