$left
$middle

Olika avloppslösningar

Under handläggningen gör kommunen en bedömning om det är en lämplig anläggning utifrån fastighetens förutsättningar och anläggningens utförande.

Minireningsverk

Avloppsanläggning för vattentoalett och BDT-vatten (bad-, disk- och tvättvatten). Ett minireningsverk är en teknisk lösning med aktiv biologisk och kemisk rening. reningsverken kräver regelbunden skötsel, tillsyn och provtagning. Tänk på att även om det finns ett serviceavtal för driften, är det fastighetsägaren som har ansvar för anläggningens funktion.

Det renade avloppsvattnet från minireningsverket behöver ofta ett efterpoleringssteg före utsläpp. Efterpoleringsstegets utformning är beroende av vilken typ av reningsverk som valts och var utsläppet kommer att ske.

Om minireningsverket ska installeras vid ett fritidsboende är det viktigt att välja ett som fungerar för den typen av tillfälligt boende, eftersom det ger en ojämn belastning på verket.

Tryckprovningen ska utföras av ackrediterade kontrollföretag och enligt svensk standard, med uppgifter om anpassat övertryck och tidsperiod. Kontaktuppgift för kontrollföretaget ska lämnas till miljöförvaltningen. Observera att miljöförvaltningen inte har granskat eller utvärderat företagen.

Infiltration/markbädd

Avloppsanläggning för vattentoalett och bad-, disk- och tvättvatten. Avloppsvattnet avleds från fastigheten till en slamavskiljare (alltid en trekammarbrunn) och därifrån för att renas till infiltration eller markbädd.

En markbädd skiljer sig från en infiltration eftersom markbädden byggs upp av tillfört sandmaterial där det renade avloppsvattnet samlas upp och leds vidare till en efterpolering. Därefter leds det slutligen till ett åkerdike eller vattendrag.

Sluten och begagnad tank

Sluten tank är en avloppsanläggning för extremt snålspolande toalett. BDT-vatten (bad-, disk- och tvättvatten) till infiltration/markbädd. En sluten tank kan användas då utsläpp av toalettvatten inte kan tillåtas till det vattendrag som tar emot avloppsvatten. Volymen för sluten tank för ett hushåll ska uppgå till minst tre kubikmeter.

Malmö stad godkänner endast i undantagsfall begagnade tankar. Begagnade tankar ska vara av god kvalitet och undertecknat intyg på utförd tryckprovning och sanering av tanken ska kunna uppvisas för miljöförvaltningen. Intyget ska innehålla uppgifter på genomförd trycktestning, utförd på platsen där tanken ska installeras.

Tryckprovningen ska utföras av ackrediterade kontrollföretag och enligt svensk standard, med uppgifter om anpassat övertryck och tidsperiod. Kontaktuppgift för kontrollföretaget ska lämnas till miljöförvaltningen. Observera att miljöförvaltningen inte har granskat eller utvärderat företagen.

Skyddsnivåer för avloppsanläggningar

Idag utgår kraven på enskilda avlopp från anläggningens funktion. Kraven ställs genom så kallade skyddsnivåer där de olika nivåerna motsvarar avloppsanläggningens reningsgrad för organiskt material, fosfor och kväve.

Malmö stad har gjort bedömningen att hög skyddsnivå för fosfor ska gälla för avloppsanläggningar i Malmö med utsläpp av renat avloppsvatten till ytvatten. Det kan också krävas hög skyddsnivå för kväve för anläggande av infiltrationsanläggningar i områden där det finns risk att det renade avloppsvattnet kan påverka grundvattnets kvalitet negativt.

Förteckning över vanliga avloppsanläggningars skyddsnivåer

Skyddsnivåer för fosfor och kväve berorende på avloppsvatten och anläggningstyp.

Avloppsvatten

Anläggningstyp

Hög skyddsnivå fosfor

Hög skyddsnivå kväve

WC + BDT

Markbädd

Nej

Nej


Infiltration

Nej

Nej


Infiltration + kemfällning

Ja

Nej


Markbädd + fosforfälla/kemfällning

Ja

Nej


Markbädd + kemfällning + efterpolering

Ja

Ja


Minireningsverk + polerbädd (cirka tio kvadratmeter och minst 40 cm djup/mäktighet eller motsvarande funktion)

Ja

Ja


Kretsloppslösning (till exempel urinavskiljning

Ja

Ja

WC/BDT

Extremt snålspolande toalett till sluten tank + BDT till infiltration/markbädd

Ja

Ja

Torr toalett/BDT

Multrum/Mulltoa med mera + infiltration

Ja

Ja


Multrum/Mulltoa med mera + markbädd

Ja

Ja

Vilken skyddsnivå gäller dig?

Du som är fastighetsägare har rätt att få en bedömning och beslut från miljöförvaltningen för just den skyddsnivå som gäller för din fastighet. För att få en sådan bedömning måste du kontakta miljöförvaltningen. Handläggningen debiteras med timtaxa enligt Malmö stads taxa.

Vid kontakt med konsulter och entreprenörer inför anläggandet av en ny enskild avloppsanläggning behöver du förmedla information om skyddsnivån för att anläggningen ska bli rätt projekterad.

Olika skyddsnivåer berorende på material eller ämne.

Normal skyddsnivå

Organiskt material (BOD7)

90 % reduktion


Fosfor (Ptot)

70 % reduktion

Hög skyddsnivå

Organiskt material (BOD7)

90 % reduktion


Fosfor (Ptot)

90 % reduktion


Kväve (Ntot)

50 % reduktion

Kontakta oss

Enheten för hälsa och omgivning

Telefon:
040-34 35 15
Telefontider:
Måndag–fredag klockan 09.00–12.00 och 13.00–15.30.
sv