$left
$middle

Situationsplan – enskilda avlopp

I vissa anmälningar ska du bifoga en ritad situationsplan över avloppsanläggningen. Situationsplanen är en skiss över anläggningens utförande på fastigheten.

Situationsplanen ska vara skalenlig och vara utförd i lämplig skala (1:400-1:1000) eller med längder och avstånd utsatta på ritning och innehålla

 • fastighetsgränser och tillfartsvägar
 • befintliga och/eller planerade byggnader på fastigheten
 • placering och avstånd till alla vattentäkter inom 150 meter från avloppsanläggningen (din och eventuella grannars)
 • förslag till placering av avloppsanläggning och avloppsledningarnas sträckning
 • marklutning eller höjdlinjer
 • i förekommande fall även provpunkt för jordprov.

Avloppsanläggningens alla ingående delar ska redovisas på ritningen, till exempel

 • alla avloppsledningar från huset
 • slamavskiljare/minireningsverk
 • eventuell fördelningsbrunn, infiltrationsanläggning/markbädd, utloppsbrunn
 • eventuell efterpolering
 • i förekommande fall utsläppspunkt till vattendrag, dike, åkerdränering eller liknande.

Primärkarta

Du kan använda Malmö stads primärkarta som ritningsunderlag vid uppförande av situationsplanen. Du kan skaffa ett utdrag från primärkartan från geodataenheten vid stadsbyggnadskontoret.

Kontakta oss

Avdelningen för miljö- och hälsoskydd

Telefon:
040-34 35 15
Telefontider:
Vardagar klockan 08.30-12.00 och 13.00-15.30
sv