$left
$middle

A-Ö

Här hittar du några av de vanliga begreppen vi använder inom arbetsmarknadsanställningar.

A

Reglerna för arbetstid finns i arbetstidslagen och i kollektivavtalet. Vid heltidsarbete måndag- fredag är arbetstiden 40 timmar/vecka. Vid oregelbunden arbetstid kan kortare veckoarbetstid förekomma. Efter 5 timmars arbete ska du ha minst 30 minuters rast.

Du blir kallad till en informationsträff inför din anställning och signerar ditt avtal hos Arbetsgivarfunktionen. De har ansvar för din anställning och kommer vara i kontakt med dig till exempel vid olika typer av frånvaro, arbetsskada mm. Till arbetsgivarfunktionen lämnar du även in läkarintyg och semesteransökan.

Meddela din kontakt på Arbetsgivarfunktionen om du skadat dig till / från arbetet eller under arbetstid. En arbetsskadeanmälan ska då upprättas.

B

Arbetsgivarfunktionen behöver uppgifter om dina barns födelsedatum för att registrering av föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning eller vård av barn ska kunna göras. Anledningen är att Försäkringskassan gör kontroller av ersättningen hos arbetsgivaren.

Belastningsregister krävs för att kunna arbeta inom vissa verksamheter i Malmö stad, till exempel inom barnomsorg, skola eller hälsa– vård och omsorgsförvaltningen. Du visar upp detta underlag hos arbetsgivarfunktionen som gör en notering om att det är uppvisat. Registret lagras inte, du behåller detta själv.

C

D

Har du tillgång till dator får den bara användas för att göra dina arbetsuppgifter. Malmö stads datorer får inte användas för att hämta eller sprida information som på något sätt kan uppfattas som kränkande eller diskriminerande. Olaglig eller oetisk informationsspridning är förbjuden. Hantering av pornografiskt och rasistiskt material räknas som oetisk informationsspridning och kan leda till uppsägning eller avsked.

Malmö stads arbetsplatser är alkohol- och drogfria. Det betyder att du som anställd inte får bruka eller vara påverkad av alkohol eller droger på arbetstid. Malmö stad accepterar inte att medarbetare under arbetstid har kvarstående påverkan av alkohol eller droger. Om du behöver råd och stöd finns arbetsmarknadssekreterare och arbetsledare/handledare till din hjälp.

E

Har du fysiskt krävande arbetsuppgifter är det viktigt att du är medveten om hur du utför uppgifterna. Din arbetsledare eller handledare kommer visa hur du ska göra. Finns det hjälpmedel ska dessa användas.

 

F

Har du en anställning som är 6 månader eller längre har du rätt att ansöka om friskvårdsbidrag. Ansökan om friskvårdsbidrag skickas in till Epassi.se / via Epassi app senast 10 december varje år. Om du inte ansöker innevarande år, försvinner ditt friskvårdsbidrag.

Du kan få bidrag på max 2000 kronor per år för aktiviteter som är godkända av Skatteverket.

G

När du skrivs in på Arbetsmarknadsavdelningen registreras du i Malmö stads dokumentationssystem som heter Procapita. Där dokumenteras händelser och förändringar. Som anställd kommer dina personuppgifter hanteras i Malmö stads personal- och lönesystem. Uppgifterna är skyddade av sekretess. Som arbetsgivare lämnar Malmö stad uppgifter om den anställde till bland annat Skatteverket och Försäkringskassan. Det är skyldigheter som är rättsligt styrda enligt lag eller som måste göras för att ingångna avtal ska hållas. Som registrerad har du rätt att ta del av vad som registrerats och begära att felaktigheter rättas till.

H

Handledare eller arbetsledare är den person som du har kontakt med på din arbetsplats. Hen leder och fördelar det dagliga arbetet. Hen är med på uppföljningar och har kontakt med din arbetsmarknadssekreterare.

I

Under tiden du är anställd via Arbetsmarknadsavdelningen kommer du tillsammans med din arbetsmarknadssekreterare och din handläggare på Arbetsförmedlingen planera insatser som sker på arbetstid. Insatserna ska öka dina chanser till annan anställning eller studier. Det kan också bli aktuellt att byta arbetsplats och arbetsuppgifter under din anställning. Planering och insatser utgör din individuella handlingsplan. Du ska under din anställning följa din individuella handlingsplan och aktivt söka arbete och undersöka utbildningar. Uppföljningar sker tillsammans med Arbetsförmedlingen.

J

K

Anställningsavtalet styrs av ett kollektivavtal: BEA, Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser. Kollektivavtalet reglerar de viktigaste frågorna mellan arbetsgivare och arbetstagare. Exempel är regler om ledigheter, försäkringar, uppsägning och vad som händer vid frånvaro och vad som händer om du missköter dig på arbetet. Kollektivavtalet innehåller också regler om arbetsskyldigheten, arbetstagaren ska utföra arbetsuppgifter som är förenade med anställningen.

L

All ledighet ska ansökas om i förväg hos din arbetsledare eller handledare. Oplanerad frånvaro, om du t.ex. blir sjuk, ska meddelas arbetsledare eller handledare innan arbetsdagen börjar eller vid arbetsdagens start.

Du får månadslön som räknas för varje kalendermånad. Lönen utbetalas en månad i efterhand. För anställda inom Malmö Stad är den 27:e i varje månad ordinarie utbetalningsdag.

Exempel:

Du börjar din anställning 5 mars. Din första löneutbetalning blir den 27 april. Då betalas lön ut för 5:e till 31:e mars. Din första hela löneutbetalning blir 27:e maj.

Malmö stad betalar ut din lön via Swedbank. Om du har annan bank, måste du som är nyanställd inom Malmö stad, registrera det konto som din lön ska sättas in på. Gör registreringen digitalt eller gå in på ett Swedbankkontor och meddela vilken bank och konto som du vill ha din lön insatt på.

M

Har du tillgång till jobbtelefon får den bara användas för att göra dina arbetsuppgifter. Malmö stads telefoner får inte användas för att hämta eller sprida information som på något sätt kan uppfattas som kränkande eller diskriminerande. Olaglig eller oetisk informationsspridning är förbjuden. Hantering av pornografiskt och rasistiskt material räknas som oetisk informationsspridning och kan leda till uppsägning eller avsked.

N

Arbetsmarknadsavdelningen vill att du lämnar kontaktuppgifter till närmast anhörig. Samtidigt lämnar du medgivande till oss att registrera uppgifterna. Kontakt med anhörig sker bara om det skulle hända dig något allvarligt under arbetsdagen. Uppgifterna används även om du inte kommer till arbetet och inte svarar i din telefon. Du ska informera dina närmast anhöriga om att de är registrerade i vårt system.

O

All frånvaro ska meddelas till arbetsledaren eller handledaren innan arbetsdagen börjar eller vid arbetsdagens start. Grundregeln är att det görs löneavdrag för den lediga tiden. Exempelvis vid läkar- och tandläkarbesök. Om du inte hör av dig räknas det som olovlig frånvaro. Det gäller även om du lämnar din arbetsplats utan att be om ledighet och inte har godtagbar anledning. Olovlig frånvaro innebär att man missköter sin anställning och kan leda till uppsägning.

P

En personakt upprättas där handlingar som gäller dig förvaras. Det kan vara till exempel anställningsavtal, överenskommelser med Arbetsförmedlingen och läkarintyg. Denna mapp förvaras enligt lagar gällande sekretess och brandsäkerhet.

Q

R

Religiösa handlingar ska ske under rast. Arbetsgivaren har inte skyldighet att ordna ett privat rum för religionsutövning. Vill du ha tillgång till avskildhet kan du fråga din arbetsledare eller handledare om det är möjligt.

Rökning är tillåten utomhus på anvisade platser och bara på raster och pauser. Rökning i tjänstebilar är förbjudet. För dig som arbetar på skolor och förskolor är det extra viktigt att respektera rökförbudet.

S

Om du i ditt arbete får veta något om människors personliga förhållanden måste du hantera dessa uppgifter med ansvar och tänka på att de personliga uppgifterna är skyddade av sekretess och inte får föras vidare till obehörig. Det gäller till exempel personer som du träffar på förskolor, skolor och vårdboende.

Det är inte tillåtet att fotografera / filma brukare (barn, elever, äldre mfl.) eller sprida sådana bilder och personuppgifter på sociala medier.

Arbetsmarknadssekreterare och arbetsledare som du möter inom arbetsmarknadsavdelningen har sekretess. Detta betyder att de inte får prata med andra om hur du har det.

T

AKAP-KR gäller från år 2023 för alla anställda inom kommunal sektor.

Mer information om försäkringarna kan du få på respektive försäkrings hemsida. Du kan även vända dig till Arbetsmarknadsavdelningens arbetsgivarfunktion eller ditt fackförbund.

U

Om du får ett annat arbete eller ska börja en utbildning behöver du säga upp dig från din anställning på arbetsmarknadsavdelningen. För dig som har en tidsbegränsad anställning är det enligt kollektivavtalet 14 dagars ömsesidig uppsägning. Uppsägningen ska vara skriftlig.

V

Har du barn som är under tolv år har du rätt till ledighet för att ta hand om barnet om det blir sjukt och inte kan gå till skolan eller förskolan. De här dagarna får du ingen lön. Du ansöker istället om tillfällig föräldrapenning hos Försäkringskassan från första dagen barnet är sjukt.

sv