$left
$middle

Tomträtt

En tomträtt ger en privatperson eller ett företag rätten att använda kommunal mark mot en årlig avgift, en så kallad tomträttsavgäld. Den som använder markområdet kallas tomträttshavare. Inom Malmö stad är det fastighets- och gatukontoret som handlägger tomträttsupplåtelser.

Tomträtter har funnits sedan 1907 och infördes för att fler skulle ha möjlighet att bygga sig ett eget hus och för att få igång byggandet av flerfamiljshus i en tid då efterfrågan på bostäder var stor. Istället för att behöva köpa tomtmark kunde kommunal mark användas mot en årlig avgift. Idag finns tomträtter både för bostadsändamål och för kommersiella ändamål. Det är endast staten och kommuner som får upplåta tomträtter.

En tomträttshavare får i princip använda marken på samma sätt som en fastighetsägare. Det innebär att tomträttshavaren också har ett ansvar som motsvarar fastighetsägaransvaret. Tomträtten kan överlåtas eller säljas men tomträttsavtalet kan inte sägas upp. Eventuell försäljning av tomträtten och därmed byte av tomträttshavare ska alltid meddelas till fastighets- och gatukontoret.

I Malmö finns cirka 3 200 tomträtter, de flesta är för småhusändamål. En tomträtt avser alltid en hel fastighet. Eventuella byggnader på fastigheten ägs normalt av tomträttshavaren.

Tomträttsavgäld

För nyttjandet av tomten betalar tomträttshavaren en årlig avgift till kommunen, en tomträttsavgäld. Denna fastställs för varje avgäldsperiod, vilken normalt är 10 år, med utgångspunkt i markens värde.

Avgäldsreglering och tilläggsavtal

Ungefär två år innan en pågående avgäldsperiod löper ut skickar kommunen ut ett tilläggsavtal med förslag till ny avgäld för den kommande avgäldsperioden.

Tilläggsavtalet skickas i två exemplar och båda ska vara undertecknade av tomträttshavaren och inkomna till fastighets- och gatukontoret inom den angivna tiden. Ett av exemplaren skickas sedan tillbaka till tomträttshavaren.

Fastighets- och gatukontoret ansvarar för att tomträttsavgälden blir inskriven hos Lantmäteriet, Fastighetsinskrivningen.

Äldre tomträtter – före 1954

För äldre tomträtter upplåtna mellan åren 1907 och 1953 gäller äldre tomträttsregler. Detta innebär bland annat att avtalstiden är bestämd i tid och att avgälden är oförändrad under hela avtalstiden. Inför avtalstidens slut erbjuds tomträttshavaren som regel ett nytt tomträttsavtal. I samband med detta sker en övergång till idag gällande lagstiftning i 13 kap jordabalken, och villkoren blir desamma som för senare upplåtna tomträtter. Eftersom avgälderna för äldre tomträtter varit oförändrade under lång tid blir de nya avgälderna avsevärt högre än tidigare när de anpassas till dagens regler och markvärden.

Inskrivning hos Lantmäterimyndigheten

Vid nytecknande av ett tomträttsavtal behöver tomträttshavaren skicka in en ansökan om tomträttsinnehav till Lantmäterimyndigheten. I samband med inskrivningen tar Lantmäterimyndigheten ut en avgift. Inskrivning av ändring och förnyelse av tomträttsavtal är sedan avgiftsfritt och sköts av kommunen.

Deklaration av småhustomträtt

Tomträttsavgälden för småhus är avdragsgill i självdeklarationen på samma sätt som låneräntor. Tomträttshavaren får varje år en kontrolluppgift från fastighets- och gatukontoret på den avgäld som är inbetald till kommunen under föregående år.

Friköp av tomträtt

Tomträttshavaren kan när som helst under pågående avgäldsperiod skicka in en intresseanmälan till fastighets- och gatukontoret om att friköpa sin tomträtt. Tomträttshavaren ska därför inte invänta friköpspris innan tilläggsavtal om ny avgäld undertecknas.

Kontakta oss

Malmö stads kontaktcenter

Telefon:
040-34 10 00
Telefontider:
Vardagar 08.00–17.00
sv