$left
$middle

Stöd och insatser enligt LSS

Har du en funktionsnedsättning kan du ansöka om stöd. Funktionsstödsförvaltningen har flera olika stöd i form av insatser. Insatserna kan vara till exempel ledsagarservice, daglig verksamhet och kontaktperson.

Inom LSS kan du ansöka om följande insatser:

 • personlig assistans
 • ledsagarservice
 • kontaktperson
 • avlösarservice i hemmet
 • korttidsvistelse utanför hemmet/korttidshem
 • korttidsvistelse utanför hemmet/stödfamilj
 • korttidstillsyn för elev i grundskola eller anpassad grundskola (elever från 13 år)
 • korttidstillsyn för elever i gymnasieskola eller anpassad gymnasieskola
 • boende för barn, ungdomar och vuxna
 • daglig verksamhet

Ansök om insatser

Ansökan om insatser kan göras av dig eller vårdnadshavare, god man, förvaltare eller fullmaktshavare. Om du har två vårdnadshavare behöver båda skriva sina namnunderskrifter på ansökan.

Du kan kontakta biståndshandläggarna via telefon eller genom att skicka in en blankett via självservice nedan.

Broschyr om LSS-insatser och ansökan

Om du önskar läsa en broschyr om hur du ansöker och vilka LSS-insatser som Malmö stad har så kan du mejla till fsf@malmo.se. Då får du en broschyr i PDF som du kan skriva ut. Du kan också ta del av information om alla LSS-insatser för dig med funktionsnedsättning nedan på denna sida.

Vem har rätt till insatser?

För att du ska omfattas av LSS och ha rätt till LSS-insatser behöver du enligt lagen tillhöra en av tre så kallade personkretsar.

Du tillhör en personkrets om du

 1. har en intellektuell funktionsnedsättning och/eller autismspektrumtillstånd eller
 2. har fått en större och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder som har orsakats av yttre våld eller sjukdom eller
 3. har andra svåra och varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som inte beror på ålderdom och som gör att du behöver stöd och service för att klara din vardag.

Efter du skickat in ansökan

När funktionsstödsförvaltningen har tagit emot din ansökan kommer en biståndshandläggare att kontakta dig.

Biståndshandläggaren kontaktar dig via telefon eller brev och berättar om vad som blir nästa steg. Kanske bestämmer ni tid för ett möte.

Insatserna är prövade efter dina behov

Handläggare utreder vilka möjligheter du har till att få hjälp utifrån dina personliga behov och om du har rätt till LSS-insatser.

Avgifter i samband med insatser

Utgångspunkten i LSS är att insatserna ska vara avgiftsfria. Du kan dock få betala för fritidsverksamhet och för måltider inom korttidsvistelse, korttidstillsyn, boende och daglig verksamhet.

Överklaga biståndshandläggarens beslut

Om du får avslag på din ansökan om insatser får du ett skriftligt beslut från biståndshandläggaren. I brevet står det varför du har fått avslag och hur du ska göra om du vill överklaga beslutet.

Kontakta oss

 • Funktionsstödsförvaltningen

  • E-post:  fsf@malmo.se
  • Telefon:  040–34 93 00
  • Telefontider: 
   Måndag–fredag klockan 08.00–12.15 och 12.45–16.00
  • Postadress: 
   Funktionsstödsförvaltningen
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Fänriksgatan 1
  • Besökstider: 
   Måndag–fredag klockan 07.45–16.00. Receptionen har lunchstängt klockan 12.15–12.45.
sv